искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга

Изх. № 26-Л-64/11
Дата: 30.01.2014 год.
ЗДДС, чл. 27, ал. 4, т. 2
Относно: искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………………. г. относно искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на ЗДДС по договор за предоставяне на концесия за услуга Ви уведомявам, че по поставените в него въпроси е изразено становище на Зам. изпълнителния директор нас Изх. № 26-Л-64/13.11.2013 г., както следва:
-по първи въпрос относно датата на възникване на данъчното събитие за доставката на концедента в т. 1 от становището и относно датата на възникване на данъчното събитие за доставката на концесионера в т. 2;
-по втори въпрос относно данъчната основа на доставката на концедента в т. 1 от становището, т.е. данъчната основа на доставката е равна на договореното възнаграждение, включително определеното в стоки или услуги като възнаграждението в услуги е равно на размера на договорената инвестиция, която в случая съответства на направените преки разходи от концесионера във връзка с извършване на услугата, свързана с инвестициите по ГИП;
-по трети въпрос – одобряването (признаването) на инвестицията за съответната година от Министерството на ……………………………. е правно ирелевантно при определянето на данъчната основа на доставката на услуги, свързани с инвестиции по ГИП от концесионера към концедента, доколкото съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставката Ви е равна на направените преки разходи, свързани с извършване на предоставената услуга.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »