Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

Изх. № 26-Л-55
Дата: 17.10.2011 год.
ЗДДС, чл. 79, ал. 6;
ЗДДС, чл. 80;
ЗДДС, Глава деветнадесета „а”.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-55/08.07.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството разполага с дълготрайни материални активи (производствени инсталации), които в следствие на физическо и/или морално остаряване вече не са нужни за осъществяване на икономическата дейност и са изведени от експлоатация. Тези активи представляват интерес за други стопански субекти от гледна точка на съдържащите се в тях черни и/или цветни метали.
Въпросите Ви са:
1. Попадат ли в обхвата на Приложение № 2 към ЗДДС продажбите на бракувани, но неликвидирани (неразрушени) машини, съоръжения и конструкции, при положение, че закупуващото ги лице поема ангажимента за фактическото им разрушаване и извозване на получения скрап?
2. Задължително ли е извършването на процедура по бракуване на вече ненужните активи, за да може да бъде приложена Глава деветнадесет „а” от ЗДДС при продажбата им като скрап?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Доставките на стоки, посочени в Приложение № 2 на ЗДДС са предмет на специална регламентация в Глава деветнадесета “а” от ЗДДС като данъкът за тези доставки е изискуем от получателя на стоките, поради което се прилага т. нар. механизъм на самоначисляването или обратно начисляване и са с право на данъчен кредит. Стоките, посочени в Приложение № 2 на ЗДДС са битови, производствени, строителни и опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). По смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗУО, “отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Следователно в случай, че предмет на доставка са бракувани машини, съоръжения и конструкции от производствен или строителен характер същите са отпадъци от черни и цветни метали.В писмо с Изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на , издадено на основание чл. 25, т. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите относно практическото приложение на Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС е изразено становище, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на “обратно начисляване“ по реда на Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС. В същия смисъл е и практиката на Върховния административен съд на Република България (Решения № 10346 от 11.07.2011 г.; № 12558 от 27.10.2010 г. и № 9861 от 04.07.2011 г.). Предвидлегалната дефиниция на понятието “отпадъци от черни и цветни метали” бракуваните машини, съоръжения и конструкции от производствен или строителен характер, независимо дали са в непроменено състояие или са разкомплектовани, разглобени, разрязани, разрушени или др., представляват отпадък. В тази връзка обстоятелството, че получателят по доставката поема ангажимента за фактическото им разрушаване и извозването на получения скрап няма отношение към данъчното третиране на доставката.
В запитването не е уточнено дали при придобиването на машините, съоръженията и конструкциите дружеството е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за начисления при покупката им данък. В случай, че е упражнено право на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба за стоките, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, дружеството дължи данък върху добавената стойност в размер, определен по съответната формула, в зависимост от това дали актива е недвижима вещ или не. Следва да имате предвид, че ограниченията на режима на корекции по чл. 79 от ЗДДС е регламентиран с чл. 80 от същия закон и при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в тази разпоредба корекция не следва да бъде извършвана.
Изложеното по първия въпрос дава отговор и на втория поставен от Вас въпрос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

отклонение от чл.259 от ЗЗД и в зависимост от постигнатите договорености ще са налице различни хипотези на данъчно третиране на доставката/те.

1_ИТ-00-119/10.10.2008чл.9 и чл.21, ал.2, т.3, б.”в” от ЗДДСВъв връзка с Ваше запитване, постъпило в ……., изразяваме следното принципно становище:Изложена фактическа обстановка: предстои Ви сключване на

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006 г./

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на

paste