Искане от „……………..“ ООД за преиздаване на фактури, издадени от Министерство на ……………….

Изх. № 24-39-29
Дата: 06.06.2018 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“;
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 25, ал. 4;
ЗДДС, чл. 113;
ЗДДС, чл. 114;
ЗДДС, чл. 116.

ОТНОСНО: Искане от „……………..“ ООД за преиздаване на фактури, издадени от Министерство на ……………….

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. ………….2018 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
С Решение №……………2008 г. на Министерски съвет е предоставена концесия на „……………….“ АД с ЕИК ………….. за срок от ……. години за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити от находище „…………..“, участък „……………………“ в с. …………., гр. ………………
С Решение №……………2017 г. Министерски съвет дава разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията на концесията на „…………“ ООД с ЕИК …………… Подписано е Допълнително споразумение (Споразумението) №1 на ………….2017 г. към сключения договор, с което официално се прехвърлят правата по концесията. Съгласно чл. 2, ал. 2 от споразумението „…………..“ ООД поема всяко неизпълнено от „……………….“ АД задължение, възникнало до датата на влизане в сила на споразумението. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Споразумението „……….“ ООД се задължава да внесе дължимите от „…………………“ АД концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки от второ полугодие на 2015 г. до първо полугодие на 2017 г. На …….2017 г. „……………“ ООД е внесло по бюджетната сметка на Министерство на …………….. сумата от ……………. лв., с което са погасени задълженията за концесионното плащане, ДДС и част от неустойките на предишния концесионер. От „………….“ ООД е внесена молба с вх. №……………………2018 г. в Министерство на ………….., с която се отправя искане за преиздаване на вече издадените на предишния концесионер фактури за горепосочения период на името на „………….“ ООД. Тези фактури са издавани в течение на времето през 2016 г. и 2017 г. на всеки падеж (полугодие).
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Основателно и законно ли е да бъдат преиздадени фактурите, вече издадени на „……………………“ АД, на новия концесионер „……………….“ ООД?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставките по предоставянето на концесия държавата, държавните и местните органи имат качеството на данъчно задължени лица и тези доставки се третират като облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС.
Доставката по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства е доставка с непрекъснато изпълнение. При тези доставки по силата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
В съответствие с цитираните законови разпоредби концедентът Министерство на ……………. е издало фактури за дължимото концесионно възнаграждение на концесионера „……………….“ АД през целия период на действие на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити от находище „…………..“, участък „………………….“, с. ……………, гр. ……………., считано от ………….2008 г. до сключването на Споразумение №1 на ………….2017 г. Концесионното възнаграждение е определяно съгласно Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали на база добитото подземно богатство за съответния отчетен период. С добитото подземно богатство се е разпореждал концесионерът „……………..“ АД за целите на извършваната от него независима икономическа дейност.
Съгласно представеното Споразумение №1, подписано на …….2017 г., е налице прехвърляне от „……………“ АД на „……………“ ООД изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение №……………2008 г. на Министерския съвет и сключения на …….2008 г. Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити от находище „……….“, участък „………….“, с. …….………., гр. ……………., в т.ч. и на всяко неизпълнено от „………………..“ АД задължение, възникнало до датата на влизане в сила на цитираното споразумение. В случая не е налице прехвърляне на собственост върху добитото от „……………………..“ АД подземно богатство.
В резултат на изложеното и съобразявайки разпоредбите на чл. 113 и 116 от ЗДДС, за Министерство на …………….. не са налице основания за преиздаване на фактурите, вече издадени на „……………….“ АД през периода 2016 г. – 2017 г., на новия концесионер „……………..“ ООД.
По отношение на Министерството на …………. плащанията, извършени от „………..“ ООД за погасяване на цедираните му задължения на „……………………“ АД, които дружеството е поело по силата на сключеното допълнително споразумение от …….2017 г., представляват плащане от трето лице за извършените доставки по вече издадените от Министерството на „………………..“ АД фактури. Тъй като тези плащания не са за извършена от Министерството към „……………“ ООД доставка, за същите не следва да се издават нови фактури по чл. 113 – 114 от ЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар