искане за становище относно възможността за корекция на кода на икономическата дейност (КИД) в подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Изх. № 26-Г-63
Дата: 03.04.2019 год.
ЗКПО, чл. 75;
ДОПК, чл. 103, ал. 1;
ДОПК, чл. 103, ал. 2.

ОТНОСНО: искане за становище относно възможността за корекция на кода на икономическата дейност (КИД) в подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) прието с вх. №26-Г-63/27.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Налице е кореспонденция между представляваното от Вас дружество, Националния статистически институт (НСИ) и Териториална дирекция на НАП …, офис …, по повод искане от Ваша страна за корекция на КИД в подаден годишен отчет за дейността за 2017 г. и в годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
Предвид неудовлетворяване на искането Ви от страна на посочените институции, отправяте същото към Централно управление на НАП, като изисквате да Ви бъде представена методологията, по която дружеството да промени кода на основната си икономическа дейност.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
На първо място следва да се отбележи, че режимът за коригиране на грешки по чл. 75 от ЗКПО, който се прилага по отношение на коригирането на данъчните финансови резултати за минали години, не е приложим в този случай.
Ред за корекции във вече подадени данъчни декларации е предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) , като следва да се има предвид, че към настоящия момент е неприложима и разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ДОПК, съгласно която след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването ?, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения.
Независимо обаче от преклудираната възможност за подаване на коригираща декларация, корекции могат да бъдат направени само след извършване на проверка от компетентните органи на НАП. Искането за коригиране на подадените данни се разглежда от органите по приходите по реда на чл. 103 от ДОПК.
Съгласно чл. 103, ал. 1 от ДОПК при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ? или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация (чл.103, ал. 2 от ДОПК).
Следва да се има предвид, че за да се извърши служебна корекция в описания случай е необходимо да бъде установено по безспорен начин от страна на органите по приходите наличие на допусната техническа грешка или несъответствие по чл. 103, ал.1 от ДОПК. Трябва да се отбележи, че преценката и вземането на решение във връзка с предприемане на действия, свързани с възлагането на проверка или ревизия, е в правомощията на органите по приходите

5/5

Вашият коментар