Място на стопанска дейност в Република Гърция

ОТНОСНО: Място на стопанска дейност в Република Гърция

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-1/03.01.2019 г., с което е описана следната фактическа обстановка:
На 01.09.2018 г. фирмата е сключила договор за работа за срок от 1 година с фирма от Германия, като мястото на работа е в Република Гърция на строителен обект като отговорник по качеството. От НАП …. е изготвен формуляр образец А1, съгласно гръцкото и европейско законодателство се плаща редовно ДДС в Гърция.
Съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Република Гърция терминът „място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се извършва цялостно или частично строителна дейност на едно предприятие. Строителна площадка, строителен или монтажен обект представлява място на стопанска дейност само когато продължава повече от девет месеца.

Поставени са следните въпроси:
1. Кога започва да се дължи данък печалба в Гърция – след изтичане на деветте месеца или за целия период на договора от самото му начало ако се изработи целия /т.е. една година/? Междувременно фирмата ще е платила данък печалба за 2018 година и какво ще се случи с този данък?
2. Къде следва да се плати дивидентът?

Предвид изложената фактическа обстановка изразявам следното становище:

Съгласно ал. 2 на чл. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.
Според § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗКПО „място на стопанска дейност” е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В обхвата на понятието попада и определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; офис; монтажен обект; строителна площадка – § 1, т. 5, буква ”а” от ДР на ДОПК.
В чл. 13 от ЗКПО е предвидено приоритетно прилагане на международните договори, ратифицирани от Република България, обнародвани и влезли в сила, в които се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите в този закон.
Дейността на местно дружество в друга държава, чрез място на стопанска дейност /клон, офис, обект, строителна площадка и т.н./ се реализира и отчита съгласно законодателните изисквания на тази държава и съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/. Съгласно чл. 5 от Спогодбата между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО), място на стопанска дейност означава определено място на дейност, чрез което се извършва цялостно или частично стопанската дейност на едно предприятие. В ал. 3 на чл. 5 от спогодбата изрично е посочено, че строителна площадка, строителен или монтажен обект представлява място на стопанска дейност, само когато работата, свързана с тях, продължава повече от девет месеца.
Необходимо е Република Гърция да се произнесе, съгласно изискванията на гръцкото данъчното законодателство, дали ще счита българското дружества за данъчно задължено лице от първия ден на започване на дейността или след изтичане на девет месеца от извършването на тази дейност. Извън законоустановената компетентност на Националната агенция за приходите е изразяване на становище, свързано с прилагане разпоредбите на законодателството на други държави.
Независимо от това, по силата на българското законодателство, когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина, финансовият резултат от тази дейност се включва в счетоводния финансов резултат, посочен в чл. 18 от ЗКПО, който подлежи на преобразуване по реда на този закон за определяне на данъчния финансов резултат. По смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗКПО „счетоводен финансов резултат” е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъците от печалбата. Следователно, „….. Консулт” ЕООД, в качеството си на местно юридическо лице, трябва да извърши данъчно преобразуване по реда на ЗКПО, включително и на финансовия резултат, реализиран от дейността на клона в Гърция, като част от общия му финансов резултат.
Гореизложеното означава, че приходите и разходите, реализирани през 2018 г. от дейността на мястото на стопанска дейност/клона на българското дружество в Гърция, ще участват при формирането на данъчния финансов резултат на дружеството и ще бъдат данъчно третирани по реда и при условията на ЗКПО, независимо от това, дали за същия период – 2018 г. според гръцкото законодателство клонът ще има задължение да подава финансови отчети, декларации и да плаща данъци.
Ако съгласно гръцкото законодателство данък печалба се дължи от първия ден на започване на дейността, т.е. за периода 01.09.-31.12.2018 г., то в сключената спогодба по отношение на печалбата, реализирана чрез място на стопанска дейност, е договорен методът „Освобождаване с прогресия” за избягване на двойното данъчно облагане. Прилагането на този метод изисква от общия данъчен финансов резултат на дружеството да се приспадне данъчният финансов резултат (формиран съгласно ЗКПО) за дейността чрез мястото на стопанска дейност в Гърция. За 2018 г. това приспадане ще се извърши с подаването на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО като се попълни приложение №2.
При условие, че имате яснота относно облагането в Гърция след 31.03.2019 г., подадената вече декларация може да бъде коригирана по реда на чл. 75, ал.3 от ЗКПО до 30.09.2019 г. и ако има надвнесен корпоративен данък, същия подлежи на възстановяване или прихващане по реда на ДОПК.

Относно заплащането на дивидент следва да се спазват изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина. Доходите на местни физически лица са обект на облагане по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от дивиденти в полза на местни и чуждестранни физически лица от източник в България се облагат с окончателен данък.
В тази връзка е необходимо да се направят следните уточнения:
1. В съответствие с §1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ, по смисъла на този закон, дивидент е:
– доход от акции;
– доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
– скрито разпределение на печалбата.
2. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ не са облагаеми разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции. Следователно, доходите от дивиденти, които не попадат в цитираното изключение, подлежат на облагане с окончателен данък на основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент, по аргумент на чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ. Приложимата данъчна ставка е 5 на сто за дохода от дивидент, съгласно чл. 46, ал. 3 от с.з. В съответствие с чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъкът се удържа и внася от предприятието – платец на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент. В същият срок окончателният данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ следва да бъде деклариран от платеца на дохода в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Предприятието е задължено да подаде и справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Доходите от дивиденти се включват в справката за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента.

Настоящото становище е изцяло върху изложените факти и обстоятелства в запитването. Възможно е при осъществяване на контрол и установяване на нови такива да се стигне до основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-горе.

5/5

Вашият коментар