искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от ………..2007г. и писмо на Дирекция Данъчна политика с изх. № 93-06-9/……………..2007г. и наш вх. № …………..

Изх. № 04-19-184
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от ………..2007г. и писмо на Дирекция “Данъчна политика“ с Изх. № 93-06-9/……………..2007г. и наш вх. № …………../……2007г.
Уважаеми госпожи/господа,
Съгласно разпоредбата на чл.8 от Конвенцията за европейски патенти Организацията, членовете на Административния съвет, служителите в Европейското патентно ведомство и други посочени в Протокола лица, участващи в дейността на Организацията, могат да се ползват на територията на всяка договаряща страна от необходимите за изпълнение на задълженията им привилегии и имунитети посочени в Протокола за привилегиите и имунитетите, който е неразделна част от конвенцията. Съгласно чл.4, ап.2 от Протокола за привилегиите и имунитетите организацията има право на възстановяване на данъка върху добавената стойност за. закупени и ползвани от него стоки и услуги, необходими за дейността й. Конвенцията е ратифицирана със Закон приет от XXXIX Народно събрание на 31.01.2002г. в сила от 31.07.2002г. предвид което и във връзка с искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от 29.01.2007г. следва да бъде възстановен данък върху добавената стойност на същата. Моля за Вашето становище дали възстановяването е възможно да бъде извършено по реда на Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал без да бъдат прилагани ограниченията посочени в нея относно правото на възстановяване на данъка върху добавената стойност за. закупени и ползвани от организацията стоки и услуги, необходими за дейността й.
Приложение : искане за възстановяване на данък върху добавената стойност от Европейската патентна организация от 29.01.2007г. и Протокол за привилегиите и имунитетите
//

Оценете статията

Вашият коментар