издадени фактури за транспорт

ОТНОСНО: издадени фактури за транспорт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Наета е друга българска фирма да извърши превоз на продукция от България до Швейцария. За извършената услуга фирмата – превозвач издава фактура с начислен 20 % ДДС. В друг случай при извършване на транспорт по същата дестинация друга българска фирма издава фактура с 0% ДДС на основание чл.30 от ЗДДС. При разтоварване и оглед на стоката в Швейцария, клиента не одобрява нейното качество и отказва да я приеме. Нает е същия превозвач да транспортира отказаната стока от Швейцария до Холандия. За тази услуга е издадена фактура с начислен 20 % ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставени въпроси относно коректността на трите издадени фактури, изразявам следното становище:
За да се определи правилното третиране по ЗДДС на доставка на услуга, от съществено значение е мястото на изпълнение на съответната доставка. Само за доставки с място на изпълнение на територията на страната ще е необходимо да се определи и приложимата ставка на данъка – 20 % или 0%.
Съгласно чл.22, ал.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.
При препратка към разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение се определя от това, къде е установен получателят. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Доколкото в конкретния случай, получател по доставката е дружеството, поставило въпросите, което от своя страна както и доставчикът е българско лице, ще е необходимо да се съобрази и разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗДДС. При доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
По този начин, при извършване на транспортна услуга от българска фирма на друга българска фирма, доставчикът е лицето, от което данъкът е изискуем, като е важно да се съобрази и дестинацията във връзка с определяне на приложимата ставка на данъка:.
* при извършване на транспорт от България до Швейцария, съгласно чл.30, ал.1, т.1 от ЗДДС ще е приложима нулевата ставка на данъка при документирането на доставката по реда на чл.23, ал.1 от ППЗДДС,
* при извършване на транспорт от Швейцария до Холандия, съгласно чл.23, ал.3, т.2 от ППЗДДС ще е приложима нулевата ставка на данъка, като по смисъла на чл.23, ал.6 от ППЗДДС, доставчикът на услугата трябва да разполага с документите по чл.23, ал.1 от правилника.
В случай, че са издадени документи, които не съответстват на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, следва да се съобразите с текста на чл.116 от ЗДДС. Съгласно чл.116, ал.2 от ЗДДС, за погрешно съставени документи се смятат издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. По смисъла на чл.116, ал.4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа: основанието за анулирането, номера и датата на документа, който се анулира, номера и датата на издадения нов документ, подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.9

5_ 20-00-233/ 13.07.2012г.ЗДДС, чл.9 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Извършваната от дружеството дейност е свързана със създаване и отглеждане на лозя.. Съгласно сключен

ДОПК, чл.77, aл. 1,ДОПК, чл.8

Изх. № 94-00-73/20.05.2013 г. чл. 8, чл. 77, ал. 1 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №

възможността за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на технически носител, Ви уведомяваме за следното

Изх. № 26-К-78Дата: 26.05.2010 год. ЗСч., чл. 42, ал. 3; ЗДДС, чл. 114; ДОПК, чл. 38; Директива 2006/112/ЕО, чл. 247.Във връзка с Ваше писмо, заведено

Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и прилагането на данъчното законодателство

Изх. № 26-Ф-77Дата:28.12.2011 год. Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, § 3, буква а);ЗДДФЛ, чл. 8, ал.Относно: Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата