Издадени през 2007 г. служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица

Изх. № 91-00-358
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Издадени през 2007 г. служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица
УВАЖАЕМИ,
Видно от писмени запитвания, постъпили в Националната агенция за приходите, при прекратяването на трудови правоотношения през настоящата година са издавани служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ). Относно използването на тези служебни бележки изразявам следното становище:
Във връзка с прилагането на ЗОДФЛ за 2006 г. бяха утвърдени два образеца на „Служебна бележка“ по чл.38 от същия закон (ДВ, бр.1 от 2006 г. и бр.2 от 2007 г.). Вторият образец бе предвиден само за годишното преизчисляване на данъка от основния работодател в съответствие с разпоредбите на § 4, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на влезлия в сила от 1 януари 2007 г. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Абстрахирайки се от факта, че основанието, на което са утвърдени горепосочените образци (чл.38 от ЗОДФЛ), е отпаднало, считам, че служебните бележки, издадени в периода до 13 ноември 2007 г. (датата на обнародване на образеца на служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ), могат да се ползват при определянето на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември, при условие, че съдържат необходимата за тази цел информация. При наличие на същото условие тези служебни бележки могат да бъдат прилагани и към годишните данъчни декларации.
Следва да се има предвид, че служебните бележки по чл.38 от ЗОДФЛ (отм.) не винаги съдържат информация за пълния размер на сумите за доброволно осигуряване и застраховане, удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение. Същите не съдържат и информация за сумите за дарения, удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
В случаите, когато в издадена служебната бележка по чл.38 от ЗОДФЛ (отм.) не е налице необходима за определянето на годишния размер на данъка информация, заинтересованото лице следва да предостави на работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2007 г., съответно да приложи към годишната
1
данъчна декларация, нова служебна бележка по образец, утвърден на основание чл.45, ал.1 отЗДДФЛ.
Както за целите на определянето на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2007 г., така и при подаването на годишните данъчни декларации, служебните бележки, издадени след датата на обнародването на образеца на служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ, следва да са в съответствие с този образец.
//

Оценете статията

Вашият коментар