данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./ на доставки с нестопански характер

Изх. № 92-00-1178
ДО
Г-Н ………………………..,
Относно: данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./ на доставки с нестопански характер
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-1178/13.07.2007г. на основание чл. 10, ал. 1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Въпросите Ви са относно : Подлежат ли на облагане с данък върху добавената стойност таксите за услугата по вписване в Централния професионален регистър на строителя, извършвано от Камарата на строителя ?
Камарата на ……………….. в България е професионална организация на лицата, занимаващи се със строителни дейности. Тя е юридическо лице със седалище София. Дейностите, функциите и целите на Камарата са посочени в разпоредбата на чл.4, ат.2 от Закона за камарата на …. Съгласно чл. 13. ал.2 от З КС приходите на камарата се формират от еднократни встъпителни вноски, годишни вноски на членовете, постъпления за услугите, извършвани от камарата и дарения, издателска дейност и други постъпления.
Съгласно чл. 4, ал.2, т.2 от ЗКС Камарата на …………….. създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя. Към Камарата на ……………. е създадена Комисия за водене на Централен професионален регистър на ………………. Комисията се състои от 15 членове, които се избират от общото събрание на Камарата на …………….. (чл. 26. ал. 2 от Закона за камерата на …………………..). На вписване в Централен професионален регистър на ………………….. подлежат ……………., изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция “Строителство“ (чл. З, ал. 2 от ЗКС). Съгласно чл. 14, ал.7 от ЗКС редът за вписване и водене на регистъра се определя с правилник, приет от общото събрание на камарата, който се обнародва в “Държавен вестник“.
Съгласно разпоредбата на чл.44. ал.1, т.2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) освободена доставка е доставката па стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Предвид, изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба следва да се приеме, че Камарата на строителя е организация, която не с търговец, поставяща си цели от граждански характер и за таксите по извършването на услуги от нея по вписване в Централен професионален регистър на строителя е налице освободена доставка на основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС.
Постъпилите плащания от такси за извършването на услуги но вписване в Централен професионален регистър на строителя следва да се документират с издаване фактура съгласно разпоредбата на чл.113. ал.1 от ЗДДС не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата па получаване на плащането. Фактурата следва да съдържа задължителните реквизити посочени в чл. 114, ал.1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП //:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *