Издаване на данъчен документ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч) във връзка с получено плащане по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

ОТНОСНО: Издаване на данъчен документ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч) във връзка с получено плащане по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-176/ 01.07.2021 г., относно издаване на данъчен документ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч) във връзка с получено плащане по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Видно от изложената фактическа обстановка, земеделски имот – собственост на дружеството, което представлявате, е разпределен за ползване на арендатор, съгласно заповед на Областна дирекция „Земеделие“ във връзка с чл. 37в, ал. 4 по силата на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Съгласно издадената заповед за разпределение на масивите в землището, арендаторите, подали декларации за участие в споразумение, получават имоти за обработка в по-добра конфигурация за по-лесна обработка (близки имоти, цели масиви и т.н.). Когато на арендатор са разпределени имоти, за които няма заявени ползватели, същите попадат в обхвата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. В цитираната по-горе заповед е определена сума за плащане към всички собственици на имоти, които не са заявени за ползване, като сумата се посочва – в лева/дка. Арендаторът, на когото са разпределени имоти по чл. 37в от ЗСПЗЗ, е длъжен да заплати определената му сума в заповедта по сметка на Областна дирекция „Земеделие“.
Приложенията и текста на заповедите на отделните областни дирекции „Земеделие“ са различни. В общия случай не става ясно кой е определен за ползвател на съответните имоти, попадащи в обхвата на чл. 37в от ЗСПЗЗ.
Получаването на сумата от собственика на имота се извършва с подаване на заявление към съответната Областна дирекция „Земеделие“, след което същата извършва превода по сметката на собственика.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следния въпрос:
Собственикът – получател на плащането, трябва ли да издаде документ за получената сума, какъв и на кого?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 5 август на съответната години.
Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода до 30-ти август за следващата стопанска година и влиза в сила, при условие, че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище, като не се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади.
В случаите, в които между ползвателите не се постигне споразумение, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви до 15-ти септември на съответната година по реда, определен в чл. 37, ал. 3 от ЗСПЗЗ.
Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие“, който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 октомври на съответната година, съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Тази заповед се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“ в срок до 10-ти октомври.
Дължимото рентно възнаграждение от ползвателите на земите се внася по банковата сметка за чужди средства на областна дирекция „Земеделие“ в срок до три месеца от публикуването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие“ на правоимащите лица в 10-годишен срок.
Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате предвид, че според посоченото в чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, самото споразумение се сключва по образец, утвърден от министъра по земеделието, храните и горите, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е и картата за разпределение на масивите за ползване.
Предвид обстоятелството, че изложената от Вас фактическа обстановка в запитването е недостатъчно ясна, по отношение прилагането на разпоредбите на материалните данъчни закони, изразявам принципно становище:
На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. В тези случаи, доставчикът може да избере същата доставка да бъде облагаема.
Съгласно чл.113, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуги или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон.
За доставката по отдаване под наем или аренда на земеделска земя, доставчикът на услугата, следва да издаде фактура на получателя, който в случая се явява ползвател на земята, като следва да имате предвид, че фактура може да не бъде издадена в предвидените по чл. 113, ал. 3 от закона случаи.
По смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 от същия закон се издава, когато това е предвидено в закон. Първичните документи са носители на информация за регистрирана за първи път стопанска операция. Тяхното съдържание е свидетелство и доказателство за извършената стопанска операция по място, време, натурално и стойностно изражение и отговорни лица. Правното значение на документите се изразява в доказателствената сила на съдържащата се в тях информация. Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1, но за нея има документи, които я удостоверяват (чл. 6, ал. 5 от ЗСч).
С разпоредбата на ал. 1 от чл. 6 от Закона за счетоводството (ЗСч) първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Въз основа и на горепосочените норми би следвало дружеството да издаде документ на съответния ползвател на земеделската земя като ползва цялата достъпна информация по реда на ЗСПЗЗ, за да идентифицира конкретното предприятие – ползвател.
За по-конкретен отговор по прилагане на ЗСч във връзка с поставения въпрос, може да поставите същия пред Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар