запитване с вх. № …………………. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ за приложението на чл. 10а от Закона за хазарта /ЗХ/

Изх. № М-94-Е-97
Дата: 15.04.2021 год.
ЗХ, чл. 10а

ОТНОСНО: запитване с вх. № …………………. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ за приложението на чл. 10а от Закона за хазарта /ЗХ/
В ЦУ на НАП с вх. №………………….. по електронна поща е постъпило Ваше запитване относно срока, до който следва да се превеждат от организаторите на хазартни игри дължимите от тях годишни вноски за 2021 г. по чл. 10а от ЗХ.
Формулирали сте конкретен въпрос, дали определеният в ЗХ срок до 31.03.2021 г. за заплащане на посочените вноски е удължен до 31.12.2021 г.
В отговор на отправеното запитване и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, излагам следното становище:
В действащата към настоящия момент редакция на ЗХ не е внесена промяна в текста на чл. 10а, регламентиращ размерите и сроковете за внасяне на годишните вноски за социално отговорно поведение.
Съгласно чл. 10а, ал. 3 от същия закон, вноските по ал. 1 (за всеки отделен лиценз) се внасят в срок до 31 март на текущата година, а организаторите на хазартни игри, получили лиценз след тази дата, внасят годишните вноски в 30-дневен срок от датата на получаване на лиценза. За невнесените в срок вноски се дължи лихва в размер на законната лихва.
Банковата сметка, по която следва да се извърши плащането на посочените вноски e публикувана на сайта на НАП на адрес: https://nra.bg/page?id=785.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар