Издаване на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за изработка и доставка на инструментална екипировка

ОТНОСНО: Издаване на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за изработка и доставка на инструментална екипировка

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-42 от 02.07.2021 г., относно документиране на доставките на инструментална екипировка (форми, матрици) по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с изразено становище на Директора на ОДОП ….. с писмо изх. № 96-00-125#3/26.05.2021 г.
Предвид поставените от Вас въпроси в запитването, изложеното в становище с изх. № 96-00-125#3/26.05.2021 г. на Директора на ДОДОП – …. и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:

Видно от изложеното в горецитираното становище, данъчното третиране на определена доставка, в т.ч. на инструментална екипировка, респективно приложимата данъчна ставка на данъка върху добавената стойност се определя в зависимост от характера на самата доставка и от мястото и на изпълнение, определени по реда и смисъла на материалния закон.
По трети въпрос от същото становище, е посочено, че по смисъла на чл. 85 от материалния закон, данъкът е изискуем и от всяко лице, което го посочи във фактура и/или известие по чл. 112 от същия нормативен акт.
В тази връзка, е цитирана и разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която, погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Като погрешно съставени документи, на основание ал. 3 от същата законова разпоредба, се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен.
Предвид изложеното по-горе и в случай, че приложените към Вашето (повторно) запитване данъчни документи – фактури на чужд език, във връзка със съответната фактическа обстановка се определят като погрешно съставени, тъй като в тях е начислен данък, който не е следвало да бъде начислен, за същите ще е приложим редът на чл. 116, ал. 4 от материалния закон, а именно: когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
-основание за анулирането;
-номера и датата на документа, който се анулира;
-номера и датата на издадения нов документ;
-подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Следва, също така, да имате предвид, че всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Съгласно Приложение № 12 към Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС), при анулиране на фактура след периода в който е издадена, същата се включва във файла „PRODAGBI.TXT“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Новоиздадените коректно фактури следва да се отразят в дневника за продажби, респективно в справката-декларация за данъчния период, през който са издадени.
По отношение на въпроса, отнасящ се за бъдещото издаване на фактури във връзка с доставката на експериментална екипировка, следва да се съобразите с вече изложеното становище в писмо с изх. № 96-00-125#3/26.05.2021 г. на Директора на Дирекция ОДОП ……
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и поставените в същото въпроси. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар