Издаване на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на физическо лице.

2_2328/17.09.2008
Чл.94, ал.2
Относно: Издаване на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на физическо лице.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството нагр.София с вх.№ , изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Варна с писмо вх.№ , изразявам принципна становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото си сочите, че сте регистриран като земеделски производител на 02.12.2002 год. и до 01.01.2007 год. се отчитате по ЗДДС с ЕИК по БУЛСТАТ …. От 01.01.2007 год. Ви е даден идентификационен номер по ДДС BG ….., формиран от единният граждански номер на земеделския производител. Описвате също, че на 11.08.2008 год. сте установили, че е направена пререгистрация по ЗДДС и считано от 16.07.2008 год.идентификационния Ви номер по ДДС е BG ………, формиран от единния идентификационен код на едноличния търговец “Д”.
В запитването твърдите, че до настоящия момент сте сключвали договори с контрагенти, в т.ч. с Министерството на земеделието и горите, имате издадени разрешителни и отчитате продажбите на продукция като земеделски производител с идентификационен номер по ДДС единния Ви граждански номер.
Молите да Ви бъде даден идентификационен номер по ДДС състоящ се от единния граждански номер на регистрирания земеделски производител ВСП или идентификационния номер за целите на ЗДДС да бъде формиран от идентификационния код, получен във връзка с регистрацията на едноличния търговец „Д”, като в регистъра по чл.94, ал.1 от ЗДДС да бъде вписано лицето ВСП, а не ЕТ „Д”, както е в момента.
Относно издаване на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на физическо лице, придобило търговско качество по смисъла на Търговския закон:
С влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, на основание §4, ал. 1 от ПЗР на ЗДДС, приходната администрация е задължена да издаде служебно идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС и удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС на регистрираните по отменения закон лица.
Съгласно §1, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗДДС (Обн. ДВ. бр. 76 от 15 Септември 200бг., изм. ДВ. бр, 101 от 15 Декември 2006г,, изм. ДВ. бр. 3 от 12 Януари 2007 г.) “идентификационен номер“ за целите на правилника е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) (предишна втора б. “в“ – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви “а“ – “в“ и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Видно от разпоредбата на чл. 94, ал.1 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG“.
В този аспект трябва да се подчертае, че физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР).
В описания в запитването случай, идентификационния Ви номер по ДДС следва да включва единния идентификационен код по търговския регистър /единния идентификационен код по БУЛСТАТ/ на едноличния търговец „Д” и префикса „BG”. Разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) регламентира, че физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Следва да имате предвид, че когато физическото лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС ще бъде единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът “ВG“ (§1, ал. 4 от ДР на ППЗДДС).
Пререгистрацията по §1, ал. 3 и ал. 4 от ДР на ППЗДДС се извършва в 14 – дневен срок от вписване натова обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на НАП, като за дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.
Относно регистрация по ЗДДС на физическо лице, придобило търговско качество по смисъла на Търговския закон:
С регистрирането си като едноличен търговец, физическото лице не придобива правосубектност, различна от тази, която притежава като физическо лице. С признаването на качеството му на търговец само е разширена неговата провоспособност и е открита възможността същия да бъде страна в търговско правните отношения, без обаче да възниква с това нов правен субект. Между персоналитета на физическото лице и едноличния търговец не настъпва разлика-касае се за едно и също лице. Съответно разпоредбата на чл.14 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс регламентира, че задължени лица са физическите и юридически лица, които са носители на задължението за данъци или осигурителни вноски; са задължени да удържат и внасят данъци и задължителни осигурителни вноски или отговорят за задължението на такива лица. Аналогична е и разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗДДС, съгласно която данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност.
С оглед гореизложеното, независимо в какво качество осъществявате икономическа дейност – на търговец или на селскостопански производител, регистрирано по ЗДДС лице следва да бъде лицето ВСП.
Относно издаването на удостоверение за регистрация по ЗДДС:
Издаването на удостоверение за регистрация по ЗДДС се извършва по реда на чл.104, ал.2 от ЗДДС, предвид което е необходимо да подадете писмено искане до Териториална дирекция на НАП гр.Шумен.

Оценете статията

Вашият коментар