Приложение разпоредбата на чл. 117 от ЗДДС, във връзка с чл.82, ал.2 от с.з.

2_2324-1/04.09.2008 г.
ЗДДС – чл. 117, във вр. с чл.82, ал.2 от с.з.
Относно: приложение разпоредбата на чл. 117 от ЗДДС, във връзка с чл.82, ал.2 от с.з.
Постъпило е по електронен път запитване, подписано с електронен подпис, в което излагате следната фактическа обстановка:
Във връзка с командировка на Ваш служител в Англия сте получател пофактура за издадени самолетни билети от унгарска фирма, регистрирана по ЗДДС в Унгария, с посочена ставка на ДДС нула.
Поставяте следните въпроси:
1.Следва ли да включите горепосочената фактура в Дневника за покупки за съответния период и по какъв начин;
2.Следва ли да начислите ДДС с Протокол по чл.117 от ЗДДС и на какво основание?
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и предвид факта, че към същото не е приложена получената фактура, с направен легализиран превод, от който да е видно основанието за издаването и, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.2 от ЗДДС когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
1. доставка на природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на електрическа енергия – когато получателят е регистрирано по този закон лице;
2. доставка на услуги, посочени в чл. 21, ал. 3 – когато получателят е данъчно задължено лице;
3. доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24 – когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
4. доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика – когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка.
Видно от изложеното в запитването получената от Вас фактура е за издадени самолетни билети. Същата касае доставки, свързани с международен транспорт на пътници, които не са сред изрично изброените от законодателя случаи за начисляване на ДДС от получателя по доставката, предвид което, в конкретния случай, не следва да се издава протокол по чл.117 от ЗДДС.
Като регистрирано по ЗДДС лице следва да отразите получения от Вас данъчен документ в дневника за покупки като получени доставки без право на данъчен кредит.

Оценете статията

Вашият коментар