издаване на индивидуален административен акт

Изх. № 24-28-175
Дата: 15.04.2009 год.
ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 1;
АПК, чл. 21;
АПК, чл. 24, ал. 1;
АПК, чл. 25.
Относно: издаване на индивидуален административен акт
В Дирекция „ДОМ“ в ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмо, ведно с приложенията към него относно издаването на индивидуален административен акт (ИАА), по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същото е във връзка с искане на ………. ……………….. и ………………………. за издаване на удостоверителен документ, от който да е видно, че са извършени съответните действия свързани с обработка на Справките за окончателния размер на осигурителния доход към годишните данъчни декларации по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2002, 2005 и 2006 години. С оглед на това, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) задължените лица имат право да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен интерес от това. В ДОПК няма конкретно изброяване на видовете актове, които се издават от органите по приходите. В тази връзка по отношение на направените от лицата искания за извършване на определени действия от органа по приходите и съответно уведомяването им за същите в ДОПК не е определена формата на изрично предвиден документ, както и задължение за спазване на определена процедура по неговото издаване, поради което, считам че лицата могат да бъдат информирани с уведомително писмо, което само по себе си би имало белезите на ИАА.
Видно е, че направеното от лицата искане вероятно е на основание чл. 24, ал. 1 от АПК където се казва, че производството по издаване на ИАА може да започне по искане на граждани. Самите процесуални действия по въвеждане на информацията в информационната система не представляват ИАА, а те са част от производството по издаването на акта (чл. 21, ал. 5 от АПК). В чл. 21 от АПК е дадено легално определение на ИАА, независимо от това дали съобразно съответните специални закони актът следва да бъде издаден в съответна законорегламентирана форма, както и дали следва да бъде спазена някаква процедура по издаването му.
Ал. 1 на чл. 21 от АПК дава най-широко определение на ИАА. За да са изпълнени хипотезите на тази норма, т.е. уведомителния документ да има белезите на ИАА е необходимо да са налице следните предпоставки:

да е издаден от компетентен административен орган;

да има адресат, като в конкретния случай това са лицата поискали,
извършването на съответните действия;

да се създават права или задължения или непосредствено се засягат права,
свободи или законни интереси на адресатите;

правните последици за адресатите да настъпват по силата на изразено в
уведомителния документ волеизявление.
Важно е да имате предвид, че съгласно чл. 25 от АПК датата на започване на производството по издаване на ИАА е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено. В този смисъл точното определянето на датата на започване на производството е твърде важно, тъй като от нея започват да текат редица процесуални срокове, в т.ч. срокът за издаване на индивидуалния административен акт. От този момент нататък органът не може да прекрати производството, без да издаде или искания ИАА, или съответния акт за прекратяване на производството.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124Дата: 23.05.2019 год.ЗДДС, чл.113 ОТНОСНО: документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_14/05.01.2010г.ЗЗО – чл.40, ал.5Н-8 – чл.2, ал.3От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте освободена от заеманата от Вас длъжност на 01.10.2009г.

вида на услугите, за които са приложими разпоредбите за съкратено обслужване на едно гише /MOSS/.

144/01.03.2016Чл.156 от ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. с вх. …………….г. сте изложили следната фактическа обстановка: „ЕЮ“ ЕООД е българско

Прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 15.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Представляваното

осигуряване на лице за времето на оставане без работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

1_188/12.12.2007г.Чл. 9, ал.3,т.2 от КСООтносно:осигуряванена лице за времето на оставанебез работапоради уволнение, признато за незаконно от компетентните органиВъв връзка с писмено запитване заведено с вх.№

fetere