Издаване на протокол по чл. 117 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с удължаване на гаранцията за закупен товарен автомобил.

ОТНОСНО: Издаване на протокол по чл. 117 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с удължаване на гаранцията за закупен товарен автомобил.

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-81 от 23.03.2020 г., относно издаване на протокол по чл. 117 от Закона за данъка върху добавената стойност, във връзка с удължаване на гаранцията за закупен товарен автомобил.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е закупило нов товарен автомобил от италианска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Съгласно сключения договор, дружеството е задължено да заплаща 2000 евро годишна такса за удължаване на гаранцията. Италианската фирма е издала фактура, в която не е начислила ДДС.
Поставен е следният въпрос: Трябва ли да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС?
В отговор на поставения от вас въпрос, съобразявайки действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че доставката, която получавате от италианската фирма, е услугата по последващо гаранционно обслужване за закупен от дружеството товарен автомобил.
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Тъй като в конкретния случай получател по доставката е Вашето дружество – данъчно задължено лице, доставката се определя като такава с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката на услуга е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
Тъй като услугата по последващо гаранционно обслужване е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, а доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от Вашето дружество на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
Тази доставка ще следва да бъде документирана с протокол на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС не по-късно от петнадесет дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

5/5

Вашият коментар