издаване на протокол при вътреобщностното придобиване на стоки по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-32-228
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: издаване на протокол при вътреобщностното придобиване на стоки по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-228/02.07.2007 г.Ви уведомява следното:
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка дружеството получава стоки -инструменти и машини за металообработващата индустрия, като доставчиците са както от ЕО, така и извън Общността. При доставките от търговци от ЕО са налице различни варианти. В общия случай стоките пристигат в склада на получателя в месеца на издаване на фактурата. Поради различното време на транспорт протоколите за ВОП не се съставят текущо, а в последния момент с цел избягване на грешки. В други случаи с пристигането на стоките се получават фактури от предходния месец, които не са били известни до момента и протоколите се съставят в месеца, следващ месеца на издаване на фактурата. При изпълнение на поръчки в други случаи фактурите се издават при експедирането на стоките и дружеството не е информирано за датата на експедицията и съответно датата на фактурата. Съществуват случаи на разсрочено плащане и стоката става собственост на дружеството след като се плати. В други от случаите се заплаща преди експедицията. Когато транспорта на стоките е за сметка на доставчика не е известна датата на експедицията.
При тези специфични случаи се поставя въпросът как точно да бъдат съставяни протоколите за ВОП, с какви дати и каква поредност предвид изискванията на ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС налице е вътреобщностно придобиване на стока, когато тя се изпраща или транспортира от територията на друга държава-членка до територията на България при следните хипотези:
-придобива се правото на собственост върху нея и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в друга държава-членка;
-фактически се получава стоката и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в друга държава-членка (при фактическо предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката под отлагателно условие или срок- чл. 6, ал. 2, т. 2 вр. чл. 25, ал. З, т. 1 от ЗДДС; при фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката – чл. 6, ал. 2, т. З вр. чл. 25, ал. З, т. 1 от ЗДДС; при фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка – чл. 6, ал. 2, т. 4 вр. чл. 25, ал. З, т. 1 от ЗДДС).
Данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването по силата на чл. 84 от ЗДДС.
Съгласно чл. 117, ал. 1 и ал. З от ЗДЦС начисляването на данъка при ВОП се извършва с протокол, който се издава в срок от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл.63, ал.З от закона. На основание ал.1 от същата разпоредба данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Съгласно чл.25, ал.2 от ЗДЦС данъчното събитие възниква на датата на прехвърляне на собствеността върху стоката, освен в случаите на фактическо предоставяне на стока по чл.6, ал.2 от същия закон. В случай, че е издадена фактура преди 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата (чл. 63, ал. 4 от ЗДЦС). Тази разпоредба не се прилага, ако фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
Задължителните реквизити, които следва да съдържат протоколите, издавани от задължените лица, са определени в чл.117, ал.2 от ЗДЦС. В ППЗДЦС – чл.80 са поставят допълнителни изисквания по отношение на протоколите като трайно вписани реквизити, номерация и издаване.
Предвид гореизложеното от значение за определяне на изискуемостта на данъка и съответно за издаване на протокол при ВОП е датата на прехвърляне на собствеността на стоката.
В настоящия случай предмет на доставката са родово определени вещи и правото на собственост върху тях се прехвърля с предаването им по силата на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД. В общия случай прехвърлянето на собствеността върху стоките ще настъпи с получаването на същите от дружеството. Според изложеното в запитването в определени случаи транспортът на стоките е за сметка на доставчика. С оглед прехвърлянето на собствеността в тези случаи това ще стане с предаването на стоката на спедитор или превозвач.
Наличието на отложено плащане и на отлагателно условие по отношение на прехвърляне правото на собственост е неотносимо в случая. Съгласно чл.25, ал.З, т. 1 от ЗДЦС данъчното събитие настъпва на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл.6,ал.2 от с.з.
Видно от запитването проблем за дружеството е своевременното получаване на информация и документи от съответните доставчици, което считам, че е въпрос на /договорни взаимоотношения. Последните следва така да бъдат осъществявани, че да се гарантира спазване разпоредбите на закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар