Данъчно третиране на дейността продажба на кафе и топли напитки от автомат

Изх. № 24-32-218
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността „продажба на кафе и топли напитки от автомат“
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Велико Търново и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-218/18.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през настоящата година сте закупили автомат за кафе и топли напитки, с който възнамерявате да осъществявате дейност.
По своето естество продажбата на кафе и топли напитки от автомат е търговия на дребно и, считано от 1 януари 2007 г., доходите от тази дейност подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък при условие, че дейността се осъществява от физическо лице, включително едноличен търговец, в обект с нетна търговска площ до 100 кв.м и:
1.оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
Следователно доходите от дейността Ви ще подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, ако едновременно са изпълнени всички гореизброени условия.
//

Оценете статията

Вашият коментар