издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и

Изх. № 08-Р-8
Дата:31.08.2016 год.
ЗАП, чл. 24а, ал. 7;
ПЗР от ЗИД на ЗМДТ, обн. ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г., §6.
относно: издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и
срок за плащане на данъка върху таксиметров превоз за 2017 г.
По изпратеното от ……. запитване относно реда за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за 2017 г. и срока за заплащане на данъка върху таксиметров превоз на пътници за същата година,отправено до ДА «Автомобилна администрация» с копие до НАП и НСОРБ, изразявам следното становище по въпросите от компетентността на НАП:
Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, обн. ДВ бр. 32 от 22 април 2016 г., бесъздаден нов раздел VІІІ в глава втора на закона, с който е реглементиран данъка върху таксиметров превоз на пътници. Разпоредбите на ЗИД на ЗМДТ влизат в сила от 01.01.2017 г., с изключение на § 6 от ПЗР, който влиза в сила от 1 април 2016 г. и § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник“ /§ 8 от ПЗР на ЗИДЗМДТ/.
С § 6 от ПЗР на цитирания ЗИДЗМДТ, действащ от 1 април т.г., се правят изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Според новата ал. 1 на чл. 24таксиметров превоз на пътници се извършва от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл. 12а, ал. 5 от с.з., след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
Разрешението се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността по таксиметров превоз на пътници и който отговаря на изискванията, посочени в чл. 24а, ал. 2 ЗАП. Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението /чл. 24а, ал. 3 ЗАП/.
В 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението или със заповед отказва издаването му.
По силата на чл. 24а, ал. 7 от с.з. разрешението се получава след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока, за който е издадено разрешението.
Моментът на изискуемостта на данъка е този на получаване на разрешението по чл. 24а,ал. 7 ЗАП, включително и за 2017 г.Разпоредбата е действаща и дава възможност на всеки регистриран превозвач да подаде заявление за издаване на разрешение за следващата година и да плати данъка. Това все пак не би могло да стане преди съответният общински съвет да е определил размер на данъка за 2017 г. и преди да е утвърден образец на декларация по чл. 61х, ал. 1 ЗМДТ,като крайният срок за това е 30 септември 2016 г.Относно задължението за подаване на декларация за дължимия данък за 2017 г. липсва изричен действащ текст, но то би могло да се извлече от цитираната ал. 7 на чл. 24а ЗАП и § 3 от ПЗР на ЗИДЗМДТ. Именно с последната норма, в сила от 22 април 2016 г., на министъра на финансите се възлага да утвърди образец на декларация по чл. 61х, ал. 1 за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници в срок до 30 септември 2016 г. Тъй като задължението за данък се определя от самото лице чрез подаване на декларация, то подаването на декларация следва да стане предизаплащането на данъка и получаване на разрешението за2017 г.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар