определяне на данъчната оценка по Приложение № 2 към

Изх. № 08-С-13
Дата:08.07.2016 год.
ЗМДТ Приложение № 2, чл. 19
Относно:определяне на данъчната оценка по Приложение № 2 към
ЗМДТ на земи от горския фонд
В отговор на поставения въпрос относно начина на определяне на данъчната оценка на земи от горския фонд според Нормите за оценка на недвижими имоти, представляващи Приложение № 2 към ЗМДТ, Ви уведомявам:
В чл. 13 от Приложение № 2 е уреден начина на изчисляване на данъчната оценка на земи, разположени в строителните граници на населените места и извън тях, с изключение на земеделските земи. По силата на ал. 2 от тази разпоредба когато се оценяват водни обекти, мини, кариери, земи в горския фонд и други подобни обекти данъчната оценка се определя като за земи според местоположението и статута им, т.е. като за земи в/извън строителни граници, земеделски или горски земи.
Общото правило за оценка на земи от горския фонд се съдържа в чл. 19, ал. 4 от Приложение № 2, според което данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя, като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя според таблицата към същата разпоредба. Имат се предвид земи, включени в горския фонд, покрити с гори или гори по смисъла на Закона за горите /чл. 2, ал. 1/.
Специална се явява разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от приложението, според която оценяването на земи от горския фонд, т.е. земи, които не са покрити с гори, се извършва като на гори върху земеделски земи. Съответно горите върху земеделски земи се оценяват като земеделски земи с трайни насаждения /чл. 19, ал. 2 от приложението/.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар