Издаване на удостоверение А1 относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

Изх. № М-94-Е-101
Дата: 20.06.2019 год.
Регламент (ЕО) №883/2004, член 12, параграф 1;
Регламент (ЕО) №987/2009, чл. 15;
Регламент (ЕО) №987/2009, чл. 19, параграф 2.

ОТНОСНО: Издаване на удостоверение А1 относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №М-94-Е-101/14.05.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното:
Съгласно информацията, изложена в запитването, Ваши служители пътуват на кратки (1-4 дни) задгранични командировки за участие в търговски срещи, обучения или конференции в различни държави – членки на Европейския съюз.
Въпросите, които поставяте, са следните:
1. Трябва ли лицата да имат издадени от НАП Удостоверения А1?
2. Могат ли да им бъдат издадени Удостоверения А1 за период от 1 година?
3. Какъв образец трябва да се подаде към НАП за получаване на Удостоверение А1?

Във връзка с така поставените от Вас въпроси и относимата към тях нормативна уредба, на основание на чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище по направеното запитване:
Във вашето запитване не са посочени данни, идентифициращи командироващото предприятие и командированите служители. Предвид това становището е принципно, тъй като съгласно чл. 85 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗНАП, в кореспонденцията си с НАП сте длъжни да посочвате Вашата идентификация и адрес за кореспонденция, както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването.

По първи и втори въпрос:
По отношение на лицата, граждани на държави – членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз, се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009).
При така изложената фактическа обстановка лицата, за които се отнася запитването, попадат в персоналния обхват на Регламент (ЕО) №883/2004.
Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) №883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на държавите членки по отношение на това, къде трябва да бъде осигурено едно лице.
Основното правило при определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си (основание чл. 11, параграф 3, точка “а“ от Регламент (ЕО) №883/2004).
В Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 са предвидени разпоредби относно запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава членка спрямо заетите лица, които временно извършват работа за своя работодател на територията на друга държава членка.
Съгласно чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго командировано лице.
Цитираната разпоредба поставя пет задължителни изисквания, чието изпълнение е абсолютно условие за запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава членка спрямо работник, който временно извършва работа на територията на друга държава членка.
1) Законодателството в областта на социалната сигурност на изпращащата държава да е било приложимо спрямо работника или служителя непосредствено преди командироването му;
2) Командироващият работодател обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата държава–членка;
3) „Пряката връзка“ между работодателя и изпратеното лице да се запази през срока на командироването;
4) Лицето да не се изпраща, за да замества друго командировано лице;
5) Предвиденото времетраене на работата на командированото лице да не превишава 24 месеца.
Следствие на определянето на приложимото за дадено лице законодателство е, че се определя държава членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски.
Приложимото законодателство се удостоверява на основание чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) №987/2009 чрез издаване на атестация (Удостоверение А1) от институцията на държавата членка, чието законодателство е приложимо по силата на дял II Регламент (ЕО) №883/2004 по искане на лицето.
Всяко едно командироване на дадено лице се разглежда поотделно от компетентния орган по приходите и в случай, че попада в хипотезата, предвидена в чл. 12 от Регламент (ЕО) №883/2004, то при поискване и в случай че са изпълнени по-горе посочените задължителни изисквания, ще бъде издадено Удостоверение А1 за периода на съответното командироване.
Съгласно процедурата за прилагане на чл. 12 от Регламент (ЕО) №883/2004 работодателят следва да уведоми, при възможност предварително, компетентната институция на държавата членка, чието законодателство се прилага (чл. 15 от Регламент (ЕО) №987/2009). Уведомлението и/или искане за издаване на Удостоверение А1 могат да бъдат подавани и за минал период.
Необходимо е да се има предвид, че изразеното становище по поставения въпрос е принципно тълкуване на относимите правни норми, като е възможно факти и обстоятелства, които не са описани в запитването Ви, да дават основание за становище, различно от изложеното. Конкретната преценка кое е приложимото законодателство е на компетентния орган по приходите.

По трети въпрос:
В случай, че дадено лице е временно командировано да осъществява дейност на територията на друга държава членка формулярът, който следва да се подаде в компетентната териториална дирекция на НАП, е „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице/ Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) №987/2009 /обр.Окд- 236/“.

5/5

Вашият коментар