издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

Изх. № ЕП-08-Д-10
Дата: 24.04.2020 год.
ДОПК, чл. 87;
ДОПК, чл. 87, ал. 6;
ЗМДТ, чл. 4, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 4, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 96.

ОТНОСНО: издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх.
№ЕП-08-Д-10/14.04.2020 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
В Община …………. е постъпило искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет от търговско дружество, което има задължения до 2017 г., които са предадени за принудително събиране от органите на НАП. Длъжникът е обезпечил задълженията до 2017 г. с имущество, а задълженията за 2018 г. и 2019 г. са погасени. Посочено е, че при издаване на удостоверение по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), дружеството е без задължения, но при издаване на удостоверение към местния бюджет, в същото са отбелязани задълженията до 2017 г., които са предадени за принудително събиране и са обезпечени.
Във връзка с изложеното е поставен следният въпрос:
Как да процедира община ………… при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По силата на чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В производството по установяване на задължения служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на публичните общински вземания, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 9б от ЗМДТ – на публични изпълнители. Съгласно чл. 4, ал. 3, изр. второ когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице, като служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината. Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 6 от ДОПК органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице или въз основа на акт на съда в 7-дневен срок от постъпването на искането или на акта. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
От гореизложеното следва, че удостоверението за наличие или липса за задължения към местния бюджет се издава от служител на съответната община, определен със заповед на кмета. Независимо дали се касае за задължения към местния или към централния бюджет, удостоверението се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, като в същото не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. В конкретния случай, видно от посоченото в запитването на община ………., дружеството е обезпечило задълженията си до 2017 г. с имущество и е погасило задълженията си към местния бюджет за 2018 г. и 2019 г. Въз основа на посоченото, считам, че на основание чл. 4, ал. 3, изречение второ от ЗМДТ, когато в нормативен акт е предвидено да бъде представено удостоверение за наличие или липса на задължения към местния бюджет, при издаването му следва да се прилага разпоредбата на чл. 87, ал. 6 от ДОПК, според която в удостоверението не се включват обезпечените задължения.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар