Издаване на удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/

КСО – чл. 5, ал. 10 и ал. 12;
ДОПК – чл. 17, ал. 1, т. 5, букви „б” и „в”
ОТНОСНО:Издаване на удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/
На 01.07.2011 г. сте изпратили писмено запитване до Изпълнителният Директор нана НАП – гр. София, с копие до Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” гр. …… Запитването Ви е регистрирано в Дирекция ”ОУИ” гр. … с регистрационен индекс вх. № ……/06.07.2011 г.
Изложили сте следната фактическа обстановка:
С решение на Общински съвет – гр. ……, дружество ”….” ЕООД, чийто капитал е 100 % общинска собственост, е прекратено чрез ликвидация. Със същото решение е създадено ОП ”…..”, което става негов правоприемник. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от ликвидиращото се дружество се запазват на основание чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/. Разплащателните ведомости не са предадени в териториалното поделение на НОИ, както се изисква от разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от КСО при ликвидация на търговско дружество, а се съхраняват от правоприемника.
Във връзка с изтичащия срок за ликвидация на ”….” ЕООД сте поискали от ТП на НОИ да Ви бъде издадено удостоверението по чл. 5, ал. 10 от КСО, но заявлението Ви не е било прието с мотив, че трудовите правоотношения с работниците и служителите от ликвидиращото се дружество са запазени при новия работодател и че в този случай разплащателните ведомости не се предават в ТП на НОИ.
Считате, че поради неприлагане на удостоверението по чл. 5, ал. 10 от КСО като задължителен документ към заявлението за заличаване на дружеството в Търговския регистър, по него ще бъде постановен отказ.
Желаете да получите становище по следните въпроси:
1.Какви действия следва да предприемете за заличаване на ”……” ЕООД в Търговския регистър?
2.Ако е невъзможно издаването на удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, какъв документ трябва да се приложи към заявлението за заличаване?
По отношение на първия въпрос:
Правата на задължените лица са регламентирани в чл. 17 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, сред които е правото на информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, и правото да получат информация за здравноосигурителния статус и осигурителния им доход /чл. 17, ал. 1, т. 5, букви ”б” и ”в” от ДОПК/, както и да искат издаването и да получат в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен интерес от това /чл.17, ал. 1, т. 7 от ДОПК/.
В чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/ са определени функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, съответстващи на тези права: да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията.
Предвид гореизложеното и поради факта, че нормативните актове, които регламентират обществените отношения свързани с регистрация, респективно прекратяване/заличаване на търговско дружество, са извън обхвата на данъчно-осигурителната нормативна уредба, Националната агенция за приходите не е компетентна да изрази становище относно действията, които трябва да предприемете за вписване заличаването на ”……” ЕООД в Търговския регистър.
По отношение на втория въпрос:
На основание чл. 5, ал. 10 от КСО при прекратяване дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и конкретно посочените от законодателя съпътстващи документи. Когато прекратяването дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението.
Съгласно чл. 2, ал. 3 /изр. първо/ от Инструкция № 5/30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, издадена на основание чл. 5, ал. 12 от КСО от управителя на НОИ, не се приемат и съхраняват документи по чл. 1 на осигурители, които имат правоприемник.
От цитираните разпоредби следва, че осигурителите, които са прекратили дейността си, но имат правоприемник, нямат задължението да предават разплащателните си ведомости и другите изброени в чл. 1 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. документи в ТП на НОИ. Следователно в случаите, при които прекратеният осигурител има правоприемник, не се издава удостоверението по чл. 5, ал. 10 от КСО, тъй като с негосе удостоверява обстоятелството, че разплащателните документи на съответния осигурител с прекратена дейност са предадени на архив в НОИ, което няма да е налице в тази хипотеза.
Следва да имате предвид, че дейността по приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратените осигурители в осигурителен архив е възложена на НОИ. Също в правомощията на НОИ е да издаде удостоверението по чл. 5, ал. 10 от КСО или да откаже издаването му. В този смисъл предоставянето настановище за това какъв друг документ да приложите към заявлението за заличване на прекратеното общинско дружество е извън компетентността на НАП.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »