Изх. № ЕП-03-00-22

Изх. № ЕП-03-00-22
Дата: 13.09.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Представям Ви отговори на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №ЕП-03-00-22/14.03.2019 г., във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).
Въпрос №1
В случай че в един от обектите на дадено юридическото лице се извършват продажби в брой, то следва ли Наредба №Н-18/2006 г. да се прилага за всички обекти на юридическото лице, или в нейния обхват попада само въпросният обект.
Въпрос №2
Във връзка с въпрос 1: В счетоводството на юридическото лице е генерирана фактура за продажба по банков път. Във въпросния обект (офис) не се извършват продажби в брой и не е регистрирано фискално устройство, което според нашето тълкувание означава, че този офис не попада в обхвата на Наредба №Н-18/2006 г.
На следващия ден клиентът отива в друг обект на юридическото лице, в който се осъществяват продажби в брой и има регистрирано ФУ, като желае да заплати фактурата в брой. Какъв УНП трябва да се подаде към фискалното устройство, при закриване на продажбата?
В търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (ФБ), използваният софтуер за управление на продажбите /СУПТО/ трябва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г. Софтуерите, използвани в търговски обекти, в които не се извършват плащания, изискващи издаване на ФБ, са извън регулацията на наредбата.
В случай че в търговските обекти на задълженото лице се използват модули от ERP-система, които автоматизирано обменят информация за извършваните в обектите продажби, и продажба, започнала в един от обектите, може да бъде завършена в друг обект, то тогава във всички обекти на лицето следва да функционира софтуер, отговарящ на изискванията на наредбата.
В случай, че в двата обекта на задължено лице се използват два софтуера, първият от които е СУПТО, а вторият не притежава характеристиките на СУПТО, е възможно данни за продажби, отразени във втория софтуер, да бъдат импортирани в първия софтуер при спазване на изискванията в т. II от документ „Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници за продажби“, публикуван на интернет-страницата на НАП на адрес: https://nap.bg/page?id=744 .
В случай че между използваните в обектите на задълженото лице софтуери не се обменя информация за извършваните в тях продажби, то продажба, започнала в обект без СУПТО (в случая, открита, но неплатена), може да бъде завършена (закрита) в обект в който се използва СУПТО (в случая да бъде платена в брой), като тази продажба следва да бъде открита/отразена наново като такава, т.е. да се отрази и да се присвои уникален номер на продажбата (УНП). В обекта без СУПТО, за фактурата с отразено плащане „по банка“, по която не е извършено такова поради плащането ? в брой в другия обект, следва да се извършат необходимите счетоводни действия.
Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП – раздел „За бизнеса“, рубрика „Полезно“ – Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО, файл „Схеми СУПТО“.
Въпрос №3
На 01.04.2019 г. юридическото лице започва да работи със софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на Наредба №Н-18. На същата дата клиенти извършват плащания по фактури, издадени преди 31.03.2019 г., за които в софтуера не са генерирани УНП. Какъв уникален номер на продажбата трябва да се подаде към фискалното устройство при плащане на тези фактури, за да отговорим на изискването на чл.26, ал.1, т.17 от Наредба №Н-18.
За продажби, които са открити преди въвеждането в експлоатация на СУПТО, няма задължение за генериране на УНП съгласно изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. При извършване на плащане по такива продажби, тъй като фискалното устройство работи под управление на СУПТО и съгласно чл. 26, ал. 1, т. 17 от наредбата фискалната касова бележка следва задължително да съдържа реквизита „УНП“, считам, че полето във втората и третата част от реквизита УНП може да бъде запълнено с „0“, предвид че няма генериран такъв номер на документа. Основанието във фискален бон да е отразен УНП със стойности „0“, т.е. полето да бъде без данни, ще бъде откриването на продажба с дата преди въвеждане в експлоатация на СУПТО.
Въпрос №4
Юридическо лице има отдалечен офис в друг град, в който има регистриран СУПТО с име „С1“ и работи локално без връзка към централния офис /Администрация/. В централния офис има регистриран СУПТО, който е от тип ERP с име „ERP2“. Всеки ден фактурите, издадени в „С1“, трябва да се въвеждат ръчно (или трансферират) в софтуера „ERP2“ за целите на отчетността и следене на продажбите. Какъв УНП (Уникален Номер на Продажба) трябва да получат тези фактури – УНП от „С1“, нов УНП, генериран от „ERP2“ или трябва да са без УНП?
Наредба №Н-18/2006 г. не поставя изискване фактурите да съдържат УНП, с изключение на случаите когато фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС и при условие, че отговарят на изискванията на ЗДДС.
Вероятно въпросът Ви се отнася до въвеждане/импорт в „ERP2“ на информация за продажби с УНП, генерирани в „С1“. Допускат се и двете възможности при спазване на изискванията в т. I от документ „Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници за продажби“, публикуван на интернет-страницата на НАП на адрес: https://nap.bg/page?id=744 .
Въпрос №4
Как следва да се отрази предварителното заплащане на стоката в брой – внесен аванс в брой? Трябва ли да се генерира УНП и как се обработва впоследствие реалното вземане на стоката и издаването на ФБ? Пример: в деня „Х“ е внесен аванс в брой 100 лв., в деня „У“ е взета стока за 80 лв.
При въвеждане на информация за продажба СУПТО генерира УНП. За авансово внесената сума от 100 лв. в деня „Х“ се издава ФБ, съдържащ генерирания УНП. Предоставянето на стока за 80 лв. в деня „У“ се отразява в софтуера без да се издава ФБ, т.к. плащане в този ден няма. Когато се прави доплащане за цялата поръчка, се издава ФБ, съдържащ същия УНП – в случай че видът плащане изисква издаване на ФБ.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар