Изх. № М-26-С-149

Изх. № М-26-С-149
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 87;
Наредба №Н-18, чл. 52м;
Наредба №Н-18, Приложение №33.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-С-149/14.03.2019 г.
Въпрос №1:
Дружество ползва електронна платформа ……. за продажба на стоки. Плащането от клиентите към дружеството се извършва по банков път и с наложен платеж. Дружеството има ли задължения за регистриране или уведомяване на НАП по чл. 52м от Наредба №-18 или по други членове и закони за електронен магазин? Кое е наименованието на електронния магазин?
Отговор:
Съгласно чл. 118, ал. 4, т. 8 от ЗДДС, Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
По смисъла на чл. 52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г., лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение №33.
Предвид така посочените текстове на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006г. и факта, че дружеството извършва продажби чрез домейн на друго лице – eMag, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, за Вас е налице задължение за подаване на информация по реда на чл. 52м, ал.1 от наредбата. Като наименование на електронния магазин по т. 1 от Приложение №33 следва да посочите наименованието на електронния магазин на платформата.
Въпрос №2:
Ако има такова задължение, коя точка/точки от приложение №33 следва да попълни от 4-6?
Отговор:
При подаване на информация по Приложение №33 чрез електронната услуга, предоставяна от НАП, следва да попълните т. 4.1, т. 5 и т. 6 – дата, от която дружеството стартира продажби чрез платформата.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар