Изх. № М-26-С-134

Изх. № М-26-С-134
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-С-134/08.03.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„………..“ ЕООД обслужва различни автосалони. При продажба на автомобил, клиентът на Вашия клиент идва в офиса Ви и Вие му издавате фактура през счетоводен софтуер. Плащанията се извършват във Ваш офис и се отразяват на касов апарат, регистриран на съответния Ви клиент. Във връзка с новите изисквания на Наредба № Н-18/2006 г. е поставен следният въпрос:
Следва ли използваният софтуер да се счита за „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) и да е свързан с касовите апарати на автосалоните?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Видно от изложеното в запитването, използваният от Вас софтуер автоматизирано обработва и съхранява в база данни информация както за количество, вид и цена на продаваните от клиентите Ви стоки – автомобили, така и за тяхното заплащане. Тази функционалност на софтуера попада в обхвата на посоченото по-горе определение за СУПТО и софтуерът следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да бъде свързан и да управлява фискалните устройства на Вашите клиенти, намиращи се в обекта Ви.
Наредба №Н-18/2006 г. не ограничава използването на един СУПТО за управление на продажбите на няколко лица, при условие че програмната реализация на софтуера осигурява обработка и съхранение на информацията за всяко от лицата в отделена физически или логически база данни, както и свързаност и отчитане на продажбите чрез фискалните устройства на лицата.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар