Изх. №21-03-4

Изх. №21-03-4
03.04.2020 г.

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 8
КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 5, т. 1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-03-4/16.03.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
В запитването не е изложена фактическа обстановка.
Поставени са следните въпроси:
1. Какъв е редът за осигуряване на съдружник в адвокатско дружество, който е избран за управител на дружеството?
2. Зачита ли се за трудов стаж времето, през което лицето е осигурено като управител на адвокатско дружество?
Предвид поставените въпроси и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност.
По силата на чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) и други.
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия.
От цитираните разпоредби следва, че адвокатите са лица, упражняващи свободна професия на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт и за времето, през което упражняват трудова дейност в това качество, са задължени да се осигуряват като самоосигуряващи се лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (основание чл. 4, ал. 4 от КСО).
Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски за лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО). Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 9 от кодекса.
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП на лицето (аргумент чл. 2, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
На основание чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗА адвокатите могат да образуват адвокатско дружество. Адвокатското дружество е юридическо лице и в него не могат да членуват лица, които не са адвокати.
Членуването в адвокатско дружество не ограничава съдружниците за самостоятелно упражняване на адвокатската професия, ако друго не е предвидено в договора. В това им качество те имат всички права и задължения съгласно закона (аргумент чл. 64 от ЗА).
Създаването на адвокатско дружество съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗА не променя характера на упражняваната от адвокатите дейност, поради което съдружниците в адвокатско дружество следва да се осигуряват като упражняващи свободна професия по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО.
Съгласно чл. 58, т. 7 от ЗА, начинът на управление и представителство на дружеството се определя с договора за учредяване на адвокатското дружество. Всеки съдружник има право на участие в управлението на дружеството и на част от печалбата (основание чл. 67, т. 1 и т. 2 от ЗА).
Органи на управление на адвокатското дружество са общото събрание, управителят или управителният съвет. Общото събрание се състои от съдружниците и взема решения за избор на управител или управителен съвет измежду съдружниците и за разпределение на печалбата (аргумент чл. 69, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗА). Имената на членовете на управителния съвет или управителя и на лицето/лицата, които представляват дружеството, подлежат на вписване в регистъра на адвокатските дружества към окръжния съд по седалището на дружеството (чл. 62, ал. 3, т. 2 от ЗА).
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗА дружеството се управлява от управителя или управителния съвет, който се състои от членове на дружеството, избрани измежду съдружниците за срок три години. Управителят или членовете на управителния съвет имат право на възнаграждение, което се определя при разпределението на печалбата на дружеството (аргумент чл. 70, ал. 3 от закона).
На основание чл. 6, ал. 2 от КСО, доходът върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност.
Осигуряването на управителя и на членовете на управителния съвет на адвокатското дружество се провежда по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, съгласно който задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния с доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (аргумент чл. 6, ал. 3 от КСО). Осигурителните вноски се внасят от осигурителя и се разпределят между него и осигурени в съотношението по чл. 6, ал. 3, т. 7, 8, 9 и 10 от КСО.
Съгласно чл. 157, ал. 6 от КСО осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Здравноосигурителните вноски за лицата на изборни длъжности се определят от дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО. Вноската се внася от работодателя и се разпределя между него и осигурения в съотношение 60:40 (основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
На основание чл. 6, ал. 11 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО (дейност като управител на адвокатско дружество);
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда (КТ) или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители (дейност като лице, упражняващо свободна професия – адвокат);
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
За лицата, получаващи доходи на различни основания, здравноосигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 11 от КСО ( аргумент чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО).
С оглед на гореизложеното, в случай, че имате договорено възнаграждение в качеството Ви на управител на адвокатско дружество и едновременно с това извършвате дейност като адвокат, Вие следва да се осигурявате на двете основания.
Относно поставения втори въпрос следва да имате предвид, че съгласно чл.10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП), изпълнителният директор организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. В тази връзка, извън компетентността на НАП е предоставянето на становище относно зачитането на трудов стаж.

5/5

Вашият коментар