Изх. №23-22-1493/12.09.2018 г.

Изх. №23-22-1493/12.09.2018 г.

Наредба №5/2002 г. – чл. 1, ал. 1
Наредба №5/2002 г. – чл. 5, т. 1
Наредба №Н-8/2005 г. – пар. 2, т. 3 от ДР
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 1, т. 1
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 2, т. 1
НРИОВРЗОВ – чл. 4, ал. 2

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1493/17.08.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) (Наредба №5/2002 г.) и Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„К.Х.“ ЕООД е регистрирано с място на стопанска дейност, седалище и адрес на управление в гр. София.
На 03.08.2018 г. в Агенцията по вписванията е регистриран клон на дружеството с адрес в с. Г.К., община Б., който е с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК).
В телефонен разговор е уточнено, че дружеството „К.Х.“ ЕООД в качеството на работодател е сключило трудов договор с управителя на клона.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Кой следва да подаде уведомлението (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) за сключен трудов договор с управителя на клона?
2. По кой ЕИК следва да се подават данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.) и декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) за наетия персонал в клона на дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 17 от Търговския закон (ТЗ), всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът няма собствена правосубектност, той е част от предприятието, която е териториално, а понякога и функционално обособена. Същият подлежи на вписване в търговския регистър, но това не води до възникването на нов правен субект.
Клонът се вписва в търговския регистър въз основа на писмено заявление което съдържа: седалище и предмет на дейност на клона, и данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт (чл. 17, ал. 2 от ТЗ).
ЕИК на клона на търговец е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца. Определя се при първоначалното вписване на клона по партидата на търговеца и остава непроменен до заличаването (чл. 114, ал. 4 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1/14.02.2007 г.).
По първи въпрос:
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г., работодателят е задължен да уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение №1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ (приложение №5). Уведомлението (приложение №1) съдържа данни за работодателя – ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя (аргумент чл. 5, т. 1 от Наредба № 5/2002 г.).
Съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на КТ „работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.
Видно от цитираните разпоредби, задължението за подаване на уведомления за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори е на работодателя в качеството му на страна в трудовото правоотношение.
В конкретния случай, предвид изложената фактическа обстановка работодател по сключения трудов договор с управителя на клона е „К.Х.“ ЕООД, поради което същият следва да подаде уведомление (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) в компетентната ТД на НАП, в случая ТД на НАП ……

По втори въпрос:
Съгласно чл. 5, ал. 1 от КСО, осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Понятието “работодател” следва да се разбира по смисъла, даден с § 1, т. 1 от ДР на КТ.
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО са опредени в Наредба №Н-8/2005 г.
Съгласно § 2, т. 3 от ДР към Наредба №Н-8/2005 г., „задължено лице” по смисъла на наредбата, е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса, самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9 от КСО и/или лице, което внася осигурителни вноски по реда на чл. 9а от КСО.
В чл. 2 от същата наредба е указано, че работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения или упълномощени от тях лица, подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1 и 6 съгласно приложения №1 и 4 към наредбата. В декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) се вписват – ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица (основание чл. 2, ал. 1, т. 1, изречение първо от наредбата). В декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.).
Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и обмен на информация (НРИОВРЗОВ), работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (фонд „ГВРС“) чрез банка, лицензиран пощенски оператор или чрез поделенията им, или чрез други платежни институции, лицензирани за предоставяне на платежни услуги по безкасово плащане на територията на Република България, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, единен граждански номер/личен номер/ личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП. Регистрираните с 13-значен ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и на вноските за фонд „ГВРС“ по съответната сметка на компетентната ТД на НАП (основание чл. 4, ал. 2 от НРИОВРЗОВ).
Тъй като задължено лице по смисъла на чл. 14 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съответно титуляр на данъчно-осигурителната сметка е юридическото лице, а не клона, плащането на задължителните осигурителни вноски се извършва по съответната банкова сметка на компетентната ТД на НАП на юридическото лице, като в платежното нареждане се посочва 13-значния ЕИК на клона.
Предвид цитираните разпоредби, клонът на „К.Х.“ ЕООД, може самостоятелно да подава декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) по седалището на клона.
С оглед спазване на изискването за равенство по чл. 2, ал. 4 от Наредба №Н-8/ 2005 г. и съпоставимост на декларираните данни за дължимите осигурителни вноски с постъпилите суми за тях в компетентната териториална дирекция на НАП, идентификаторът на осигурителя, вписан в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски, трябва да съответства на идентификатора, който се попълва в декларациите образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар