Изх. №53-04-323#1

Изх. №53-04-323#1
07.05.2019 г.

чл.12, ал.1 от ЗДДС
чл.41, т.1 от ЗДДС
чл.96, ал.1 от ЗДДС
чл.69, ал.1 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно заповед на директора на учебното заведение са утвърдени правила за реализиране на обучителни курсове срещу заплащане. Тези курсове ще се реализират на територията на училището от учители на учебното заведение, с които се сключват граждански договори. Предлаганите курсове за обучение ще се извършват срещу определено възнаграждение.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. При постъпване на приходи от тези курсове в размер на 50 000, 00 лева за
период от 12 последователни месеца преди текущия, училището ще подлежи ли на задължителна регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС, или услугите следва да се считат за освободени по смисъла на чл.41, т.1, буква „а“ от ЗДДС?
2. В случай, че училището е задължено да се регистрира по чл.96, ал.1 от ЗДДС следва ли да начислява и внася ДДС за доставките?
3. Какви са условията и реда за ползване на право на приспадане на данъчен кредит и за отразяване на документите в отчетните регистри?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат. Облагаемият оборот по смисъла на ал.2 от същата разпоредба, е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
За тази цел следва да се определи дали доставките по организиране на обучителни курсове срещу заплащане са облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, или са сред изрично посочените, като освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС.
Регламентираното в чл. 41, т. 1, б. „а“ от ЗДДС освобождаване от ДДС се прилага при кумулативното наличие на изброените по-долу условия:
– предоставяните услуги следва да са сред посочените в тази разпоредба – предучилищна подготовка и възпитание, училищно или университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, и
– доставките на услуги, свързани с образование трябва да са предоставени от организациите, посочени в същата разпоредба – от институции в системата на предучилищното и училищното образование, от институции в системата на професионалното образование и обучение или от доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл.29, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ са юридически лица, които придобиват това качество от деня на обнародване на акта за откриването им в „Държавен вестник“. Сред тях са и училищата по чл.36 от същия закон.
Приложимостта на чл. 41, т.1, б. „а“ от ЗДДС във всеки отделен случай следва да се преценява с оглед практиката на Съда на Европейския съюз. Според СЕС термините, използвани за обозначаване на случаите на освобождаване, подлежат на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с ДДС се облага всяка услуга предоставена възмездно от данъчнозадължено лице.
В конкретния случай не са налице условия за прилагане на разпоредбата на чл.41, т.1, б. „а“ от ЗДДС, доколкото курсовете за обучение не попадат в обхвата на определения предмет на дейност, и като такива не представляват училилищно образование по смисъла на ЗПУО.
Тъй като не са изпълнени изискванията на чл.41, т.1, б. „а“ от ЗДДС, услугите няма да попадат в кръга на освободените доставки и следва да се третират като облагаеми по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. Поради това, приходите от същите ще формират облагаем оборот за целите на задължителна регистрация на училището по ЗДДС.
Задълженията за начисляване и внасяне на данъка върху добавената стойност от регистрирано по ЗДДС лице, и за деклариране и отчитане на доставките са уредени в глава осма и глава тринадесета от този закон. По силата на чл.82, ал.1 от ЗДДС лице платец на данъка при извършване на облагаеми доставки е доставчика по смисъла на чл.11, ал.1 от ЗДДС. След регистрация по реда и при условията на чл.96, ал.1 от ЗДДС, училището, в качеството си на регистрирано лице следва да отразява издадените от него или от негово име данъчни документи, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени на основание чл.124, ал.2 от ЗДДС. Съгласно ал. 4 от същата разпоредба, лицето следва да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.
Условията и редът за упражняване на право на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, както и начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от закона и изискуемия от него данък като платец по глава осма от закона.
Независимо от изпълнението на изискванията по чл. 69 и чл. 74 от закона, право на приспадане на данъчен кредит не възниква, в случай, че е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
С оглед изложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от доставките, които лицето извършва и за да е налице право на приспадане на данъчен кредит е необходимо получените стоки и услуги да се използват от училището за извършване на последващи облагаеми доставки, и да са изпълнени условията на чл.71, т.1 от ЗДДС и чл.72 от същия закон.

5/5

Вашият коментар