Изх. №53-04-337

Изх. №53-04-337
11.05.2020 г.

Чл.96 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-337/28.04.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има за основен предмет на дейност – организиране и предоставяне на услуги в областта на образованието за обучение на ученици за национално външно оценяване по български език и литература и математика.
Дружеството е сключило договори с квалифицирани преподаватели за извършване на администриране на преподавателския процес и услуги, подробно описани в приложения към запитването договор.
Преподавателите от своя страна за своя сметка и на своя отговорност са сключили договор с родителя на ученика за обучението му срещу което получават възнаграждение.
Дружеството е предоставило банковата си сметка в изпълнение на сключения с преподавателя договор, по която банкова сметка се превеждат възнагражденията на преподавателите съгласно договора с дружеството.
Дружеството следва да превежда по сметка на преподавателя пълния размер на уговореното възнаграждение по сключения с родителя на ученика договор.
По силата на договора за администриране преподавателят е длъжен да заплати възнаграждение за извършените от дружеството услуги, за което възнаграждение дружеството е задължено да издаде фактура.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Кои от посочените суми се включват при определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС?
Предвид фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Условията за задължителна регистрация по ЗДДС са посочени в разпоредбата на чл.96, ал.1 от този закон, съгласно която всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 /петдесет хиляди лв./ или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.             Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7- дневен срок от датата, на която е достигнат.
Облагаемият оборот за целите на регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. В случая възнаграждението, което дружеството получава за извършените от него услуги, представлява възнаграждението, дължимо от съответния преподавател. Обстоятелството, че по банковата сметка на дружеството постъпват и възнагражденията на преподавателите дължими от родителя на ученика не представляват плащане по доставка, извършена от дружеството.
От казаното следва, че в облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС дружеството следва да взема предвид само възнагражденията, дължими/ платени от преподавателите по силата на договора за администриране.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда наДОПК          се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар