Изх. №53-04-369/13.06.2018 г.

Изх. №53-04-369/13.06.2018 г.

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 4
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-369/31.05.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Вие сте съдружник и управител в „Б.“ ООД. Упражнявате трудова дейност в дружеството и внасяте дължимите здравноосигурителни вноски.
Като пенсионер здравноосигурителни вноски за Вас се внасят и за сметка на републиканския бюджет.
По данни от информационната система на НАП от подадените декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.)) е видно, че се осигурявате чрез „Б.“ в качеството си на съдружник в търговско дружество (самоосигуряващо се лице) на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Следва ли да внасят здравноосигурителни вноски самоосигуряващите се лица, които получават пенсия?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО. Съгласно чл. 34, ал. 1 от закона, задължението за осигуряване за всички български граждани възниква от влизането на закона в сила.
Редът, по който следва да се внасят здравноосигурителни вноски за различните категории здравноосигурени лица е регламентиран в чл. 40 от ЗЗО.
В чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е определен редът за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО (самоосигуряващи се лица). Те се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудови правоотношения, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са обособени в самостоятелна група (чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО), за която е регламентирано, че дължимите за тях здравноосигурителни вноски се определят от размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях и са за сметка на държавния бюджет. Тази разпоредба цели да гарантира правото на медицинско обслужване за сметка на НЗОК на всички пенсионери и не отменя задължението на лицата, които получават пенсия и в същото време работят като наети или самоосигуряващи се лица, да се осигуряват и върху получаваните от тях възнаграждения и други доходи, свързани с трудовата им дейност. Това задължение е въведено с чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, съгласно който за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в чл. 40, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 2а, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗЗО (като наети лица, като самоосигуряващи се лица и като пенсионери) вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 11 от КСО.
Тълкуването на тези разпоредби води до извода, че когато лицата са здравноосигурени на няколко от основанията по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО, те следва да внасят здравноосигурителни вноски на всяко едно от основанията, като сумират осигурителния си доход до достигане на максималния размер на осигурителния доход, който за 2018 г. е в размер на 2600,00 лв.
В подкрепа на гореизложените аргументи са  Решение №16161/29.12.2009 г. на ВАС по адм. дело №8159/2009 г., І отд., Решение №13210 от 06.11.2009 г. на ВАС по адм. дело №1531/2006 г., VІ отд., Решение №8725 от 20.06.2011 г. на ВАС по адм. дело №14429/2010 г., VІ отд., Решение №7647/06.05.2014 г. на ВАС по адм. дело №3910/ 2014 г., Решение №8333/06.09.2014 г. на ВАС по адм. дело №5800/2014 г. и други.
В обобщение на изложеното следва да се приеме, че в ЗЗО липсва разпоредба, която да дава възможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително здравноосигурените лица. Поради това същите дължат здравноосигурителни вноски, които се внасят върху сбора от осигурителните доходи.
Следователно, въпреки че сте здравноосигурен в качеството си на пенсионер, Вие дължите и здравноосигурителни вноски като самоосигуряващо се лице на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, в случай че упражнявате трудова дейност като съдружник в търговско дружество.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Моля, при следваща кореспонденция с дирекция ОДОП да посочвате телефон и електронен адрес за връзка, което ще спомогне за по лесно осъществяване на контакт с Вас.

5/5

Вашият коментар