Изх. №94-00-56

Изх. №94-00-56
25.09.2020 г.

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6
ЗЗО – чл. 40, ал. 8

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-56/17.08.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Пенсионер сте и получавате пенсия от държавното обществено осигуряване. Работите без трудово правоотношение. През февруари 2020 г. сте сключили трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 70 и чл. 138 от КТ като личен асистент и за Вас се внасят социални и здравни вноски от Община А.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да внасяте здравноосигурителни вноски за работа без трудово правоотношение, след като сте осигурена по трудов договор?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО. Съгласно ал. 1, т. 1 и т. 2 от цитираната разпоредба, всички български граждани, които не са граждани и на друга държава и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България са задължително осигурени в НЗОК. Задължението за осигуряване възниква за всички български граждани от влизането на закона в сила (основание чл. 34, ал. 1 от ЗЗО).
Редът, по който следва да се внасят здравноосигурителни вноски за различните категории здравноосигурени лица е регламентиран в чл. 40 от ЗЗО.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, здравноосигурителните вноски за работниците и служителите се определят и внасят върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). Вноската се внася от работодателя или ведомството в сроковете по чл. 7 от КСО и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение 60:40.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а“, изречение 1-во от ЗЗО, за лицата, работещи без трудово правоотношение, които не се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2 и 2а от закона и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителните вноски се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността. Ако лицата са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2а от ЗЗО, вноските се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение (основание чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗЗО). Осигурителните вноски за тези лица се внасят в съотношението по чл. 40, ал. 1, т. 1 от закона от възложителя до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението (аргумент чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗЗО).
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО, пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са здравноосигури за сметка на държавния бюджет. Вноските се определят от размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях и се внасят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
За лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в чл. 40, ал. 1, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от закона, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 11 от КСО (аргумент чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО). Вноските за тези лица се внасят по реда, предвиден за съответния вид доход, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) (основание чл. 40, ал. 8 от ЗЗО).
Видно от разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗЗО, доколкото Вие сте осигурено лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО (по трудов договор), то при работа без трудово правоотношение за Вас се дължат здравноосигурителни вноски, независимо от размера на полученото възнаграждение. Като лице, което е здравноосигурено на няколко от основанията по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО (трудов договор, без трудово правоотношение, пенсионер), за Вас следва да внасят здравноосигурителни вноски на всяко едно от основанията, докато сумираният месечен осигурителен доход достигне максималния размер на месечния осигурителен доход, който за 2020 г. е в размер на 3000,00 лв.
Предвид текста на чл. 40, ал. 7 от ЗЗО, с оглед ограничаване до максималния месечен размер на осигурителния доход, следва да имате предвид, че при превеждане на здравноосигурителните вноски поредността на доходите е следната:
1. пенсии (без добавките към тях);
2. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
3. осигурителен доход като морски лица;
4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
5. доходи за работа без трудово правоотношение.
С цел ограничаване на месечният осигурителен доход до максималния размер на осигурителния доход и спазване на поредността за ограничаване на осигурителния доход, с разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) законодателят е вменил задължение, когато съответното лице упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 и/или ал. 10 от КСО, да декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от КСО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар