Изисквания към бланките на данъчните документи по новия ЗДДС в сила от 2007 г., за нерегистрирани по закона лица и право на приспадане на данъчен кредит за автомобил с брой на местата за сядане 6+1&lt

Изх. №24-32-2
Дата:14.03.2008год.
относно: Изисквания към бланките на данъчните документи по новия ЗДДС в сила от 2007 г., за нерегистрирани по закона лица и право на приспадане на данъчен кредит за автомобил с брой на местата за сядане 6+1
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-2/12.01.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
В запитването сте поставили два въпроса:
Първи въпрос е във връзка с фактурите, които следва да се издават от нерегистрирани по ЗДДС лица, и изискванията на чл. 114 от ЗДДС.
Втория въпрос от запитването е: Регистрирана по ЗДДС фирма притежава лек автомобил ……………………. с трайно вградено техническо оборудване /допълнителни седалки/ за целите на извършваната дейност. ………………… по регистрационен талон е лек автомобил с брой места 6+1. До 2006 г. за този автомобил фирмата е ползвала право на приспадане на данъчен кредит. Ще има ли право на приспадане на данъчен кредит фирмата за този лек автомобил и през 2007 г.?
По първия поставен въпрос:
В чл. 113, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано, че фактура за извършена доставка на стока или услуга се издава от всяко данъчно задължено лице – доставчик. Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по този закон или са регистрирани на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури /по аргумент на чл. 113, ал. 9 от ЗДДС/.
Едно от задължителните изисквания към фактурите е посочено в чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗДДС – „идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице“. По силата на чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС бланките на фактурите и известията към тях, съдържащи трайно вписани при отпечатването им реквизити, трябва да бъдат издавани от регистрирани по ЗДДС лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона.
Съгласно гореизложеното считаме, че нерегистрираните по ЗДДС лица, както и тези регистрирани на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона, са длъжни да издават фактури, отговарящи на изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС, но без да съдържат трайно вписаните реквизити по чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС и без да посочват данъка в тях.
По втория поставен въпрос:
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 и 74 от закона, когато:
•е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
•стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или
експлоатацията на мотоциклет или лек автомобил, както и за получените транспортни
услуги или таксиметровите превози с такива превозни средства.
Понятието „лек автомобил“ е дефинирано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, а това е „автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5“.
Съгласно изложеното в запитването лек автомобил …………….. е с брой места 6+1. Следователно същият не попада в ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС. Считаме, че за стоките и услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на това превозно средство ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за получателя при изпълнение на условията по чл. 69 от ЗДДС и ако не са налице другите ограничения на чл. 70 от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, т. 18, параграф 1

2_1847/08.12.2011ЗДДС, ДР – §1, т.18ЗДвП – чл.149;Комбинирана номенклатура.Изпратили сте повторно писмено запитване, заведено с вх. ………..12.2011г. по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”–