Изискванията за трайно вписване на поредния номер при отпечатване на фактурите

3_ 4897/10.08.2007 г.
ЗДДС, чл. 94, ал. 2;
ЗДДС, чл. 114, ал. 1, т 2;
ППЗДДС, чл. 99;
ППЗДДС, чл. 100, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 152
ОТНОСНО: Изискванията за трайно вписване на поредния номер при отпечатване на фактурите
В запитването е поставен въпроса необходимо ли е номерата на издаваните фактури да бъдат трайно вписани /щамповани/. С писмо Изх. № 24-32-247 от 08.08.2007 г. ЦУ на НАП изразява следното становище:
Разпоредбата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗДДС изисква фактурата задължително да съдържа пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално. Изискванията за „трайно” вписване на поредния номер, на гриф „оригинал” на първия екземпляр, на наименованието, идентификационния номер на лицето, което ще ги издава, както и на идентификационния номер по ДДС по чл.94, ал.2 от ЗДДС са регламентирани в разпоредбата на чл.78, ал.1 от ППЗДДС и са задължителни за регистрираните по ЗДДС лица. В чл.78, ал.1 от ППЗДДС е посочено, че не са задължени за трайно вписване при отпечатването на бланките на фактурите и известията към тях на данните по чл.78, ал.1, т.1-4 от ППЗДДС лицата, регистрирани на основание, различно от регистрация по чл.99, чл.100, ал.2 и чл.152 от ЗДДС.
„Трайното” вписване следва да гарантира невъзможност за промяна, в това число и на физическото въздействие върху данните, което може да се постигне само чрез отпечатване в кочана на посочените в чл.78, ал.1, т.1-4 от ППЗДДС постоянни реквизити на фактурата или известието.