Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за д

Изх. №24-00-3
Дата: 30.03.2011 год.
ЗБДОО за 2011 год., чл. 8, ал. 1, т. 2;
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващи-
те се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица:
чл. 2, ал. 4;
чл. 3, ал. 1;
чл. 17а;
чл. 18;
чл. 19а;
Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходи-те, върху които се правят осигурителни вноски:
чл. 1, ал. 6;
чл. 1, ал. 7;
чл. 1, ал. 8;
чл. 3;
Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължител-ните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”:
чл. 9, ал. 2.
Относно: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите се изразява следното становище:
I. Изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, направени с Постановление № 23 от 3 февруари 2011 г. (ДВ. бр. 13 от 11 Февруари 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
1.1. Допълнена е разпоредбата на чл. 2, ал. 4 и е изменена разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от наредбата, в резултат на което изрично е посочено, че минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е дохода, който е определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
Промените са във връзка с чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г. и изменението в чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО, в сила от 01.01.2011 г. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица се определя със ЗБДОО за съответната година съобразно облагаемият им доход от дейността като самоосигуряващо се лице.
В чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗБДОО за 2011 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО).
Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО).
Във връзка с измененията и допълненията в КСО,свързани с въвеждането на нова категория осигурени за държавното обществено осигуряване лица – докторантите, е направено изменение в заглавието на раздел II на наредбата, както следва:
„Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на докторантите”.
1.2. Изменения в чл. 17а от наредбата:
1.2.1. С изменението на ал. 1 от разпоредбата, от 01.01.2011 г. отпада възможността съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния му мандат, да се осигурява за общо заболяване и майчинство.
Осигурените социални рискове, за които тези лица могат да се осигуряват по свое желание са инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Осигурителният доход, върху който лицата могат да се осигуряват за посочените рискове е минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г.).
С направеното изменение изрично е регламентирано, че тези лица могат да се осигуряват само за времето, през което са пребивавали в чужбина и ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна.
1.2.2. В ал. 2 са заличени думите „и вида”. Промяната е свързана с отпадането на възможността тези лица да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. В тази връзка е отменена и ал. 3.
1.3. В текста на разпоредбата на чл. 18 думите „за осигурените само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт” се заличават във връзка с отпадането на възможността лицата по чл. 17а, да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.
1.4. Във връзка с въвеждането на докторантите като нова категория осигурени за държавното обществено осигуряване лица, в наредбата е създаден член 19а, който определя реда за осигуряване на тези лица.
За периодите на обучение, ако не са осигурени на друго основание, докторантите могат да се осигуряват по свое желание за рисковете инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Осигурителните вноски се дължат върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО. За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид дохода по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2011 г.).
Вноските са изцяло за сметка на докторантите и се внасят в размера, определен за фонд „Пенсии”, за лицата родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасянето им.
Осигурителните вноски за докторантите се внасят по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП. В документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на лицето, издаден от НАП.
II. Изменения и допълнения в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/, направени с Постановление № 29 от 9 февруари 2011 г. (ДВ. бр. 14 от 15 Февруари 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
1. Изменения и допълнения в чл. 1
1.1. В ал. 6 думите “чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7“ са заменени с “чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7“. Промяната е във връзка с изменението на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, в резултат на което от кръга на осигурените по тази точка изрично са изключени лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от кодекса /членове на кооперации, включени в управителните и контролни органи на кооперацията по чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО/.
.
1.2. Създадена е нова ал. 7 във връзка с изменението на чл. 6, ал. 3 от КСО. Съгласно новата ал. 7 осигурителните вноски за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
1.3. Досегашната разпоредба на ал. 7 става ал. 8, като е допълнена и измененена по следния начин:
1.3.1. В съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/ е изменена точка 3, като думите „чл. 234, ал. 3 и 4” са заменени с „чл. 224, ал. 1, т. 3 и на цивилните служители съгласно чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2”.
1.3.2. В съответствие със ЗОВСРБ и Правилника за прилагането му точка 8 е изменена по следния начин „обезщетенията по чл. 158, ал. 2, чл. 168, чл. 172, ал. 1, чл. 173, 199, чл. 227, ал. 1 – 5, чл. 229, ал. 1, чл. 232, чл. 233, ал. 1 и 5 и чл. 294, сумите, изплатени за храна, доволствия, облекло и порционни пари по чл. 224, чл. 286, ал. 1 и чл. 298, ал. 1 и 2, както и за парични или предметни награди и отличия по чл. 240, ал. 1 – 4 и чл. 288, за пътуване по чл. 226 и за транспортни разходи по чл. 229, ал. 2 и компенсационни суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и обезщетенията по чл. 98, ал. 1, сумите за пътуване по чл. 103, ал. 4 и за парични или предметни награди и отличия по чл. 126, 128, 133, 134 и чл. 135, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.);”
1.3.3. В т. 12 думите “75 и“ са заличени във връзка с отмяната на чл. 75 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.
2. Изменения и допълнения в чл. 3:
2.1. С изменението на ал. 1 към лицата, за които месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, са включени лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 – специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.
2.2. Допълнена е разпоредбата на ал. 2, в резултат на което изрично е посочено, че минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е дохода, който е определен със ЗБДОО за съответната година.
2.3. Изменена е разпоредбата на ал. 3, т. 2 в резултат на което при определяне на годишния осигурителен доход за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата без намаляване с разходи за дейността.
По смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, правоотношенията с тези лица са трудови, поради което облагаемият им доход се формира по реда на чл. 24 от същия закон и не следва да се намалява с разходи за дейността.
2.4. Наименованието на заключителните разпоредби се изменя на Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ във връзка със създаването на нов § 2, с който се регламентира определянето на осигурителния доход за първите 3 работни дни от временната неработоспособност за периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г. Съгласно тази разпоредба при определяне на осигурителния доход от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г. вместо възнаграждението за дните по чл. 40, ал. 5 от КСО /ал. 4 в редакцията до 31.12.2010 г./ се взема предвид възнаграждението за дните по § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО.
III. Изменения и допълнения в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, направени с Постановление № 29 от 9 февруари 2011 г. (ДВ. бр. 14 от 15 Февруари 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
С § 5 от Заключителните разпоредби на Постановление № 29 от 9 февруари 2011 г. (ДВ. бр. 14 от 15 Февруари 2011 г.) за изменение и допълнение на НЕВДПОВ, се правят изменения и допълнения в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
1. Алинея 2 на чл. 9, е допълнена във връзка с новосъздадения § 4а в ПЗР на КСО.
Осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд за лицата по § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд и се превеждат от НАП по сметката на държавното обществено осигуряване на НОИ в Българската народна банка.
Лицата по §4а, ал. 1 от ПРЗ на КСО сажените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, като работещи при условията на първа и втора категория труд.
2. Наименованието на заключителните разпоредби се изменя на Преходни и заключителни разпоредби във връзка със създаването на нов § 2, съгласно който за 2011 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 26-Б-805Дата: 18.02.2020 год. ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 1; ПЗР на Наредба №Н-18/2006 г., § 75, ал. 2. ОТНОСНО: прилагане

внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за извършваната дейност по управление в годишен размер

2_779/ 03.05.2010г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 Чл.6, ал.8ОТНОСНО: внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за