заплащане на местни такси за издаване на удостоверения на основание чл. 115 ЗМДТ и за действия и услуги, предвидени в § 3 от ДР на ЗУТ, Ви уведомяваме:

Изх. №24-02-82
Дата:01.12.2009 год.
ЗМДТ, чл. 107;
ЗМДТ, чл. 115.
В отговор на поставения въпрос относно заплащане на местни такси за издаване на удостоверения на основание чл. 115 ЗМДТ и за действия и услуги, предвидени в § 3 от ДР на ЗУТ, Ви уведомяваме:
В чл. 115 ЗМДТ „удостоверения“ следва да се схваща единствено като документи, удостоверяващи определени факти или обстоятелства и не може да се тълкува разширително, а терминът „закон“ е употребен в смисъл на „нормативен акт“. В раздел VII, глава трета от ЗМДТ са уредени административните услуги, за които се заплаща такса, като чл. 110 обхваща действията и услугите, отнасящи се до гражданското състояние на лицата. Поради тази причина предвидените в чл. 110, ал. 1, т. 12 „всички други видове удостоверения по искане на граждани“ имат за предмет единствено факти и обстоятелства, отнасящи се до гражданското състояние на лицата.
Законовото основание, което позволява в наредбите на общинските съвети по
чл. 9 ЗМДТ да се регламентира заплащане на такси за съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти, за издаване на разрешение за строеж, протокол за определяне
на строителна линия и ниво, акт за узаконяване, разрешение за ползване на строеж и за
други административни и технически услуги, е § 3 от ДР на ЗУТ и чл. 107 ЗМДТ. За
изброените в чл. 107 ЗМДТ действия и услуги се дължи такса, като за тези услуги,
които не са изброени в чл. 107 ЗМДТ, но се съдържат в § 3 от ДР на ЗУТ /като
съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, издаване на акт за узаконяване,
разрешение за ползване на строеж/ също следва да е регламентирано заплащане на
такси, тъй като имат законово основание /в закон е предвидено конкретното действие,
за което се дължат такси/. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство се заплаща такса на основание чл. 107, т. 5
ЗМДТ. Чл. 115 ЗМДТ обхваща в регулативния си обхват всички удостоверения, извън
тези, удостоверяващи факти и обстоятелства по гражданското състояние на лицата и
по териториалното и селищното устройство, за издаването на които е предвидено
задължение в нормативен акт.
За действия и услуги, които се предоставят от структури на общините и не са изброени в § 3 от ДР на ЗУТ, глава трета на ЗМДТ или друг закон, се заплащат цени на услугите, за формирането на които не се прилагат принципите, установени в чл. 8 ЗМДТ.
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

5_23-22-2216/12.09.2011г. ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2, чл.33, ал.2;Фактическа обстановка: Български гражданин е докторант, редовно обучение в държава членка на ЕС. Въпрос: Как следва да се коригира

Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност и прилагането на данъчното законодателство

Изх. № 26-Ф-77Дата:28.12.2011 год. Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, § 3, буква а);ЗДДФЛ, чл. 8, ал.Относно: Запитване за определяне на приложимото законодателство в сферата

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при продажба на композиция от превозни средства на разсрочено плащан

3_ 2025/25.08.2014 г. ЗДДС, чл.6, ал. 2, т. 3 ЗДДС, чл.25, ал. 3, т. 1ЗДДС, чл. 25, ал. 4ЗКПО, чл.60, ал. 2ЗКПО, чл.16, ал. 1ЗКПО,

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .

1_34/24.04.2013ЗМДТ чл.54, чл.60, ал.1ДОПКчл.162, чл.169относно: прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .Във

ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-43615.10. 2015 г. чл. 3, ал. 2 от ЗДДС чл. 96, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собствениците на обекти