Изплащане на възнаграждение за целева награда и премия в края на годината.

ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждение за целева награда и премия в края на годината.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-220/16.07.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
В „X“ ООД се измерва обективно обема и качеството на работата, свършена от наетите служители, на база сключени договори с клиенти и качествено изпълнени поръчки, без рекламации, за предходни периоди. Обемът се измерва в момента на приключване на поръчката, а качеството – в определен срок, след завършване на поръчката. Срокът се отчита от въвеждане в експлоатация на машината или централата и може да бъде от 1 седмица и/или да надхвърля 3 години.
Във връзка със специфичната дейност на дружеството и сключените договори няма минимален срок за рекламация, поради което не може да се определят постоянни допълнителни възнаграждения или да се обвържат с конкретно месечно възнаграждение за календарната година. Смятате, че ако се определи възнаграждение само за обема на свършената работа, при бъдеща рекламация след 6 или 18 месеца от приключване на поръчката, служителите няма да носят финансова отговорност за нанесените щети на дружеството.
ИМ., управител на „Х“ ООД, e претърпял нетрудова злополука на 24.08.2019 г. и въз основа на болнични листове е във временна неработоспособност, вкл. месец декември 2019 г., за което са подавани данни с декларация образец № 1 и 6 в НАП. За м.12.2019 г., в декларация образец № 1 е посочен максимален размер на осигурителния доход, който произтича от изплатена целева награда и инцидентна месечна премия за м. декември 2019 г., с цел да се стимулира трудовото участие за фирмата, т.е. да се предотврати текучество на тесни специалисти, както и да се награди за качеството на извършената работа по приключили поръчки. Всички осигуровки и данъци, възникнали от изплащане и деклариране на платените допълнителни възнаграждения, се внесени в срок, а възнагражденията са преведени по банка. Уточнявате, че съгласно сключения с И.М. договор за управление и контрол не са уговорени допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, нито е договорена периодичност на изплащането на такива.
В запитването, цитирате писмо изх. № …../10.06.2021 г., издадено от ТП на НОИ ….., с искане за отстраняване на несъответствия за м. декември 2019 г. в декларация образец № 1.
Желаете да получите информация кои нормативни разпоредби са нарушени и съответно каква е процедурата за отстраняването им.
С оглед изложената фактическа обстановка и действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
За работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО – осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Разпоредбите на КСО, по отношение елементите на осигурителния доход, са определени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ).
Съгласно чл. 3, ал. 1 от НЕВДПОВ осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година, и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. С изречение последно от разпоредбата е регламентирано, че възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
Следователно, възнаграждението, изплатено под формата на целева награда и инцидентна месечна премия през м. декември 2019 г., което е с цел стимулиране трудовото участие и да се награди лицето за качеството на извършената работа по поръчки за фирмата, ще формира осигурителен доход, отнасящ се за месеците, в които е полаган трудът, който не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. В случая, целевата награда и месечната премия, които представляват допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати, следва да се разпределят за съответния период (месечен, тримесечен, шестмесечен, годишен и т.н.), за който се изплащат и през които е полаган трудът, т.е. са постигнати резултатите, за които лицето се стимулира.
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни (декларации) за:
– осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС), дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1);
– сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „ГВРС“ и данъка по ЗДДФЛ (декларация образец № 6).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с наредба (Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13/2019 г.)), издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт (НОИ). Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите (чл. 5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г., декларация образец №1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.).
На основание чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-13/2019 г. всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 (за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и вноски за фонд „ГВРС“ с декларация образец № 6) за месеците след 31 декември 2013 г. трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“ от подадените декларация/и образец № 1.
В разпоредбата на чл. 9 е предвидена възможност за коригиране/заличаване на декларации образец № 1 и образец № 6. Според чл. 9, ал. 5 от наредбата декларации по ал. 1 (декларации образец № 1) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 (вкл. осигурителите) или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 (чл. 9, ал. 11 от Наредба № Н-13/2019 г.). Съгласно чл. 9, ал. 12 от Наредба № Н-13/2019 г., когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаление на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
С оглед изложеното и във връзка с писмото на НОИ, е необходимо да коригирате подадените от Вас данни с декларации образец № 1 за г-н М., за съответните месеци от периода, за който се отнася изплатеното допълнително възнаграждение, както и данните за м. декември 2019 г. Според изложеното във Вашето запитване, възнаграждението за допълнително стимулиране във връзка с извършената трудова дейност от г-н М., е изплатено през м. декември 2019 г. и е включено в декларация образец № 1 същия месец, но то се отнася за положен труд през предходни месеци, поради което, за да извършите корекция на подадените данни, с декларация образец № 1, за месеците, за които се отнася това възнаграждение, следва да получите разрешение (задължителни предписания) от НОИ. След като разпределите възнагражденията за отработените дни, през които трудът е положен и коригирате данните в декларации образец № 1, следва да подадете и нови декларации образец № 6, само за увеличения размер на задължението по месеци, а за м. декември 2019 г. – да подадете коригираща декларация образец № 6, в която да посочите размера на осигурителните вноски, след като ги намалите с вноските, изчислени върху допълнителното възнаграждение, при спазване изискванията на чл. 2, ал. 4 и чл. 9 от Наредба № Н-13/2019 г.

5/5

Вашият коментар