използване на различни СУПТО от едно задължено лице в различни търговски обекти в съответствие с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-38-86
Дата: 14.01.2020 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;
Наредба № Н-18/2006 г. – Приложение № 29

ОТНОСНО: използване на различни СУПТО от едно задължено лице в различни търговски обекти в съответствие с Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-38-86/11.12.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„……“ ЕООД разполага с два отделни търговски обекта със сходна дейност – хранителен магазин и склад за търговия на дребно с храни. Предстои интегриране на софтуери за управление на търговската дейност (СУПТО) в тези обекти. Към момента същите разполагат с търговски софтуер, който не е надграден да изпълнява тези изисквания. Двата обекта работят с различен софтуер, който може да се надгради да изпълнява изискванията на СУПТО.
В тази връзка се поставя следният въпрос:
Възможно ли е дружеството да сключи договор с различни разработчици на СУПТО и да използва различни СУПТО в различните си обекти?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададеният от Вас въпрос:
На основание чл. 52з, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. лицата по чл. 118, ал. 18 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в Приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства (ФУ) в този обект. Наредба № Н-18/2006 г. не ограничава използването на повече от един софтуер за управление на продажбите от лице в отделните търговски обекти, но при условие, че същите отговарят на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. и са включени в публичния електронен списък на НАП по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
Следва да се обърне внимание, че вариантите за работа на дружеството и избора на разработчици на СУПТО са въпрос на търговска преценка, извън компетентността на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар