изразяване на становище по разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 52/02.07.2019 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-А-137
Дата: 24.07.2019 год.
Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11;
Наредба №Н-18, чл. 31;
Наредба №Н-18, чл. 36, ал. 1;
Наредба №Н-18, чл. 37.

ОТНОСНО: изразяване на становище по разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 52/02.07.2019 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-26-А-137/04.04.2019 г. В него поставяте въпроси за начина на извършване на сторно операции чрез фискално устройство (ФУ), във връзка с които Ви уведомявам за следното:
Редът за извършване на сторно операции чрез ФУ или интегрирана автоматизирана система за управление на търговска дейност (ИАСУТД) в търговски обект е регламентиран в разпоредбите на чл. 31 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Сторно операции при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документират чрез издаване на документ от ФУ/ИАСУТД.
За извършването на сторно операция чрез ФУ/ИАСУТД е необходимо сторно документът да съдържа най-малко посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО“. Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. В случай че сторно документът отразява операция по фискален бон за продажба, съдържащ уникален номер на продажбата, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторното.
Съгласно чл. 31, ал. 4, изречение второ от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума.
Във връзка с гореизложеното, в случай, че Вие възстановявате суми изцяло или частично по банков път (не в брой от търговския обект), то за Вас не възниква задължение за издаване на сторно фискален бон от ФУ.
Фискалните касови бележки/системните бонове, издадени от ФУ/ИАСУТД са и фактури/кредитни известия по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ако отговарят на изискванията на ЗДДС – чл. 34 и чл. 58, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 8 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. сторно операция за продажба, документирана с фактура, издадена от ФУ/ИАСУТД може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2.
Следва да имате предвид, че продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в търговски обект само в случаите, които са посочени в чл. 36, ал. 1 и чл. 37 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г., а именно:
* на спиране на захранващото напрежение;
* на извършване на експертиза на ФУ от Българския институт по метрология (БИМ);
* по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
* при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането;
* при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група „В“;
* при нефункциониране на ФУ поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
* бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
* при регистрирана от съответните органи кражба на ФУ в обекта, където е извършена кражбата, за срок не по-дълъг от 7 дни.

5/5

Вашият коментар