изтичане на лиценз за игрален обект, за който има висящо искане за издаване на такъв 51

Изх. № М-24-06-18
Дата: 27.10.2020 год.
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 86, ал. 1;
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 86, ал. 2;
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 87, ал. 2;
Закон за хазарта, чл. 36.

ОТНОСНО: изтичане на лиценз за игрален обект, за който има висящо искане за издаване на такъв

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за проходите Ваше запитване, заведено с ……………………….., свързано с предстоящо изтичане на срока на лиценз за игрален обект, след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД на ЗХ) и подадено искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 години пред Държавна комисия по хазарта (ДКХ), преди влизане в сила на същия закон, ………………………………………, считам следното:
На основание § 86, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗХ образуваните и неприключени до влизането му сила производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
Към хипотезата на § 86, ал. 1 е относима разпоредбата на § 87, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗХ, съгласно която срокът на действие на издадените лицензи, за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано.
С оглед посочената нормативна уредба следва да се приеме, че при подадено искане за продължаване на действащ към влизане в сила на измененията и допълненията на закона лиценз и при спазени изисквания на чл. 36 от ЗХ, срокът за довършване на тези образувани и неприключени производства е 6-месеца. Съответно срокът на действие на същите лицензи се удължава до изтичане на 6-месечния срок за произнасяне или до произнасяне на изпълнителния директор на директор, ако настъпи по-рано.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно Кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозва

2_966/29.06.2012 г.чл.13, ал.1 от ЗДДСчл.63 от ЗДДСООДе регистрирано по ЗДДС лице. През месец Април 2012г. осъществява ВОП на материали от Германия. Доставчикът от Германия издава

дължимост на осигурителни вноски от наследниците на починало лице, което е имало качество на самоосигуряващо се лице

3_82/11.01.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2Относно: дължимост на осигурителни вноски от наследниците на починало лице, което е имало качество на самоосигуряващо се лицеПостъпило

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС.В постъпило запитване в Дирекция „ОУИ” – ………. с вх. № ……../03.02.2012 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Регистриран сте по ЗДДС

Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла на §1, т.26, буква з”и § 1, т.33 от ДР на ЗДДФЛ

Изх. №92-00- 868Дата: 01.04.2008 год.Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла

–В-

–В- Изх. № М-94-В-460Дата: 15.01.2020 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;ДР