Облагане с данък при източника на технически услуги, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 61

Изх. №53-00-71/31.05.2018 г.

ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 3, във вр. с §1, т. 8 и т. 9 от ДР
ЗКПО – чл. 195

ОТНОСНО: Облагане с данък при източника на технически услуги, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано лице за целите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Деклариран и вписан основен предмет на дейност на дружеството е търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки. Получени са фактури за извършени услуги от регистрирано по ДДС дружество във Франция, с посочен в тях предмет: „поддръжка на уебсайт препратки и администриране на страници във Фейсбук“; „поддръжка на рекламна страница в Интернет“.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Посочените услуги следва ли да бъдат третирани като техническа услуга, по смисъла на ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО на облагане с данък при източника, който е окончателен, подлежат доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от същия закон, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България.
За да се квалифицира видът на възнаграждението е необходимо да се прецени естеството на извършената услуга, да се анализира сключеният договор (неприложен), уговорените права и задължения, както и действителната воля на страните.
Относно квалифицирането на дохода, следва да се имат предвид дефинициите на понятията за целите на данъчното облагане.
Понятието „възнаграждения за технически услуги” е дефинирано в §1, т. 9 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, където е определено, че това са плащания с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
Действащият ЗКПО ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника. Следователно от облагане отпадат ремонт, поддръжка и др. технически услуги.
В конкретният случай предметът на услугите е „поддръжка на уебсайт препратки и администриране на страници във Фейсбук“ и „поддръжка на рекламна страница в Интернет“. Предвид техния характер, считам че не е налице възнаграждение за технически услуги, начислено от местно юридическо лице на чуждестранно такова, поради което съответно не е налице и доход от източник в страната, за който е приложим редът за облагане, определен в чл. 195 от ЗКПО.
Обръщам внимание, че във връзка с ползването на сайта (платформата) по принцип биха възникнали доходи, начислени от местното юридическо лице в полза на чуждестранни юридически лица. За доходите, свързани с ползване на софтуер е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО във вр. с § 1, т. 8 от ДР на с.з. Аналогично на гореизложеното, или най-общо казано, при предоставяне за използване на продукт на авторско право или на индустриална собственост, начислените на чуждестранното лице доходи, се определят като такива по § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО.
Необходимо е да имате предвид, че на основание чл. 4 и чл. 37, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обективна проверка и конкретна преценка относно съдържанието и характера на услугите, които получавате от чуждестранни юридически лица и приложението на горепосочените правила може да се извърши в хода на административно производство, когато органът по приходите извършва съвкупен и цялостен анализ, съобразно установените факти и обстоятелства.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Издадени през 2007 г. служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица

Изх. № 91-00-358Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО:Издадени през 2007 г. служебни бележки по образец, утвърден на основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на

Приложимост на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) при определяне на месечния осигурителен доход за периода на временна неработоспособност на лице, което работи по основен и

ОТНОСНО:Приложимост на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) при определяне на месечния осигурителен доход за периода на временна неработоспособност