изтичане на лиценз за игрален обект, за който има висящо искане за издаване на такъв 52

Изх. № М-24-06-18
Дата: 27.10.2020 год.
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 86, ал. 1;
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 86, ал. 2;
ПЗР към ЗИД на Закона за хазарта, § 87, ал. 2;
Закон за хазарта, чл. 36.

ОТНОСНО: изтичане на лиценз за игрален обект, за който има висящо искане за издаване на такъв

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за проходите Ваше запитване, заведено с ……………………….., свързано с предстоящо изтичане на срока на лиценз за игрален обект, след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ЗИД на ЗХ) и подадено искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 години пред Държавна комисия по хазарта (ДКХ), преди влизане в сила на същия закон, ………………………………………, считам следното:
На основание § 86, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗХ образуваните и неприключени до влизането му сила производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
Към хипотезата на § 86, ал. 1 е относима разпоредбата на § 87, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗХ, съгласно която срокът на действие на издадените лицензи, за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано.
С оглед посочената нормативна уредба следва да се приеме, че при подадено искане за продължаване на действащ към влизане в сила на измененията и допълненията на закона лиценз и при спазени изисквания на чл. 36 от ЗХ, срокът за довършване на тези образувани и неприключени производства е 6-месеца. Съответно срокът на действие на същите лицензи се удължава до изтичане на 6-месечния срок за произнасяне или до произнасяне на изпълнителния директор на директор, ако настъпи по-рано.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар