извършен превод по запорирана сметка на ……..“ ЕООД в търговска банка ………………………..“ АД

Изх. № 26-Б-104
Дата:18.07.2017 год.
ДОПК, чл. 202;
ДОПК, чл. 269.
ОТНОСНО: извършен превод по запорирана сметка на „……..“ ЕООД в търговска банка „………………………..“ АД
Във връзка с постъпило с вх. №26-Б-104/21.06.2017 г. в ЦУ на НАП Ваше запитване по повод възстановяване на средства по конкретно цитирана банкова сметка на „…………“ ЕАД в „……..“ АД, погрешно преведени от Вас на „……………“ ЕООД в „…………….“ АД, изразявам следното принципно становище:
По отношение на „………………“ ЕООД е налице неприключило производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), по което са наложени обезпечителни мерки, с цел обезпечаване на публичните задължения на дружеството. В хода на това производство публичният изпълнител не разполага с компетентност да изследва постъпващите по запорираната сметка на публичния длъжник суми, дали са му дължими или погрешно наредени. Липсват и нормативни разпоредби, вменяващи ангажименти за възстановяване на средства по искане на трето лице при неприключило производство, предвид което не е налице основание за възстановяване от страна на НАП на сумите в описания от Вас случай. В тази връзка, на идентично Ваше запитване, адресирано до ТД на НАП София, териториалният директор с писмо с Изх. № ……………. Ви е уведомил за недопустимостта на освобождаването на средства в нарушение на чл. 208 от ДОПК.
В допълнение на гореизложеното следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 269, ал. 1 от ДОПК трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи правото си. Съгласно чл. 269, ал. 3 от ДОПК съдът уведомява публичния изпълнител, ако бъде образувано исково производство. В този случай публичният изпълнител може да премине към друг способ за принудително събиране или да спре производството.
В случай, че съдът установи правото на засегнатото лице, т.е. че преведените суми са в резултат на грешка, същите могат да му бъдат възстановени.
ЗАМ.
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

Оценете статията

Вашият коментар