Отговор на писмено запитване от, касаещо прилагането на Закона за данък върхг добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския

Изх. № 26-Б-139……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от, касаещо прилагането на Закона за данък върхг добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.).
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване дона Националната агенция за приходите, с наш вх.№ 26-Б-139 от 06.11.2007 г., изразяваме следното становище:
Според изложените във Вашето писмо обстоятелства, българска фирма, регистрирана по реда на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), която е с предмет на дейност ~ търговия с леки автомобили, закупува от регистрирано за целите на облагането с ДДС лице фабрично нов лек автомобил, предназначен за ползване като „демонстрационен“, като зададеният от Вас въпрос е свързан с наличието на право на приспадане на данъчен кредит за така споменатия автомобил. Тъй като Вашето запитване не съдържа достатъчно конкретни данни и обстоятелства, можем да се ангажираме само с принципен отговор по прилагането на относимите законовите разпоредби.
Съгласно разпоредбата на чл.70 ал.1. т.4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от ЗДДС, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил.
Правото на кредит ще възникне ако превозните средства по ч.70, ал. 1 т. 4 от ЗДДС са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности). В този аспект и с оглед на зададеният от Вас въпрос, следва да се има предвид, че в конкретния случай, ако закупеният фабрично нов лек автомобил, е предназначен за последваща препродажба, не съществува пречка за ползването на право на данъчен кредит за същия, съгласно изричната разпоредба на чл.70. ал.2. т.2 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар