извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осиг

2_2663/ 23.11.2009 г.
КСО-чл.5, ал.4
Наредба Н-8-чл.2, ал.1, т.1 и 2
чл.2, ал.2, т.1 и 2
ОТНОСНО: извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, при отмяна /анулиране/ на болничен лист на работещ по трудово правоотношение
В запитването си излагате следната фактическа обстановка: След проверка от органите на експертизата на временната неработоспособност в Националния осигурителен институте отменен /анулиран/ болничния лист от 27.06.2009 г. до 10.07.2009 г. за лице работещопо трудово правоотношение в дружеството. След този период лицето е ползвало неплатен отпуск по чл.160, ал.3 от КТ и впоследствие на 01.10.2009 г. е освободено от работа. Във връзка с изложеното поставяте следните въпроси: Как следва да се отрази периода през който е анулиран болничния лист? Каква корекция следва данаправите по декларация образец № 1 и необходимо ли е да се прави корекция на декларация образец № 6 ?
С оглед на действащата нормативна база, свързана с общественото осигуряване, изразявам следното становище:
Съгласно чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ и чл.2 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощените от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, декларации образец № 1 и № 6.
В декларация образец № 1 се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения, единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителния доход, осигурителните вноски, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ/чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата/.
В декларация образец № 6, се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ/чл.2, ал.2, т.1 и 2 от Наредбата/.
Работодателите и осигурителите вписват тези данни въз основа на данните от разплащателните ведомости и другите изплащателни документи, свързани с определяне и изплащане на трудовите възнаграждения. Въпросите свързани с оформяне на периодите през които лицата се намират в отпуск /платен, неплатен, за временна неработоспособност, отглеждане на малко дете и т.н./ не са от компетентността на Националната агенция за приходите. СъгласноКодекса на труда /чл.399/ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика.
В този смисълв писмо на компетентния орган МТСП /писмо изх.№ 76-74 от 03.08.2004 г./ по повод правното положение на работника или служителя при анулиране на боничния лист е посочено следното: „ Когато са анулирани болнични листове по съответния ред, лицето се явява в положението на работник или служител, който не се е явявал на работа без уважителни причини. Поради това възможностите, с които разполагат двете страни по трудовото правоотношение, са ползване на платен (ако има такъв) или неплатен отпуск, по искане на лицето, със съгласието на работодателя. Възможно е също периодът по анулираните болнични листове да се възприеме като тъй нар.“самоотлъчка“, без да се зачита трудов и осигурителен стаж. Ако работодателят счита, че лицето е било недобросъвестно, има възможност да търси дисциплинарна отговорност от него, включително и дисциплинарно уволнение. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 8, ал. 2 от Кодекса на труда, добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.Установяването на недобросъвестността се доказва по съдебен ред, включително и по повод решаването на трудов спор”.
Поради обстоятелството, че не сте уточнили и оформили съгласно Кодекса на труда, периода през който е отменен болничният лист, както и наличието на различни хипотези които евъзможно да се осъществят при подаване наданните по Наредба Н-8 от29 декември 2005 г.,в настоящия момент не можем да изразим становище, каква точно корекцияследва да направите в декларация образец № 1. Във всички случаи обаче считаме, че поради налагащата се промяна в осигурителния доход и дължимите здравно осигурителни вноски, следва да се извърши корекция както на данните подадени с декларация образец № 1 така и на тези подаденис декларация образец №6.

Оценете статията

Вашият коментар