най-правилния начин за организиране на счетоводната отчетност при условие, чедружеството Ви разкрие борса за продажба на стоки втора употреба и същите няма да напускат САЩ. Компетентен орган е М

2_266/18.02.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 4; чл.5; чл. 8, ал. 6, т. 8; чл. 37, ал. 1, т. 7 и ал. 2
чл. 55, чл. 65, ал. 9
ЗКПО чл.3, ал. 2,
Отправили сте писмено запитванедоДирекция„Данъчна политика” към , което е препратено чрезНационалната агенция за приходи до отдел „Данъчно осигурителна практика” към дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. В.
В запитването описвате следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е сключилидоговор за „посредничество” с българин, постоянно пребиваващ в САЩ, извършващследните услуги, за които поотделностеуговорилиплащане-хонорар:
– разплаща избрани и договорениот дружеството чрез интернетстоки, от откритав САЩбанкова сметка на дружеството.
– организира транспортирането на стокитеот града на закупуването им до съответното пристанище и до България.
-закупува резервничастиза закупените стоки.
-Освен това дружеството възнамерява давъзложи на физическото лице да закупи в САЩавтомобил за целите на превозадо съответнотопристанище.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. При изплащане на хонорар нафизическото лице, следва ли да се удържа данък при източника и се подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и за кои доходи?
2. Как следвадасе отразяват разходите по експлоатация на автомобила.
3. Кой е правилния начинза организиране на счетоводната отчетност, в случай, че българската фирма разкрие в САЩ борса за продажба на стоки втора употреба, като стоките няма да напускат САЩ ?
При така изложената фактическа обстановка и предвид обстоятелството, че не е приложено копие наотносимия към запитването договор, респ.други писмени документи свързани с извършваните услуги е трудно да се изготвиконкретен отговор на поставените въпроси. В тази връзкаизразявам следнотопринципно становище, което е свързано с действащият през 2009г. ЗДДФЛ / обн. ДВ бр. 95/2006г. , посл. изм. ДВ бр.106/2008г./
Редът за облаганезависи от обстоятелството дали за данъчната година физическото лице – получател на дохода еместно физическо лице или чуждестранно физическо лице.Дефинирането на едно физическо лице като чуждестранно или местно има първостепеннозначениеза определяне на данъчните му задължения. Предоставенатаинформация не е достатъчна за да бъде определено лицето като местно или чуждестранно, поради което ще разгледаме двете възможни хипотези:
Лицето като местно лице
Статута на местно лице на България се определя за цялата календарна /данъчна/годинаи не зависи от гражданството на лицето.
Местно физическо лицепо см. на чл. 4 от ЗДДФЛ, без оглед на гражданството е лице, което отговаря на поне един от следните критерии:
1.има постоянен/по см. на Закона за гражданската регистрация / адрес в България; или
2.пребивавана територията на България повече от 183 дни през всеки12-месечен период.
/ лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му в България надхвърля 183 дни./ ; или
3.изпратено е в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство; или
4.центъра на жизнените му интереси са намират в България. Центърът на жизнените интереси е в България, когато интересите налицето са тясно свързани със страната /При тяхнотоопределяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което осъществява трудова, професионалнаили стопанскадейност, и мястото от което управлява собствеността си./
Не е местно физическо лице, коетоима постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира встраната.
Лицето – чуждестранно лице
Чуждестранни физически лица съгласно чл. 5от ЗДДФЛ са лицата, които не са местни лица по см. на чл. 4от същия закон.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в другмеждународендоговор, ратифициран от РБългария, обнародвани влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба. Ползванитев спогодбите определения са различни и в съответствиес тях са решени двустранните отношения между конкретните договарящи се държави.Има подписанаСпогодбамежду РБългария и Съединените американски щатиза избягване на двойното данъчно облагане /ратифицирана със Закон от 40-то Народно събрание на 12.VІІ.2007г. в сила от 15.ХІІ.2008г. В чл. 4 от цитиранатаспогодба се съдържат правила за дифинирането на едно лицекато „местно” завсяка отдоговарящите седържави.
Местнитефизически лица са носители на задължението за данъци придобити от източници в България и в чужбина, а чуждестраннитефизически лица са носители на задължениетоза данъци за доходи отизточници в България / чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ /
Доходите от източници в България са посочени в разпоредбите на чл. 8 от закона.
Според нормата на чл. 8, ал.6, т. 8от ЗДДФЛ,начислени от местни юридически лицавъзнаграждения затехнически услугиса от източник в страната.На основание чл. 37, ал. 1, т. 7от ЗДДФЛс окончателен данъксе облагат възнагражденията за технически услуги от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които не са реализирани чрез определена база в страната. По см. на § 1т. 9 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ във връзка с препращата норма на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДФЛ, възнаграждения за технически услуги са плащанияс източник РБългария за монтаж, инсталиране на материални активи, както и всякакъв услуги от консултанско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
С оглед на изложеното след изясняване статута на физическото лицеследва, на второ мястода се уточни вида на изплащаният доход.
Във връзка с това,имайте предвид, че понятието „търговски посредник”едефинирано в чл. 49, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/. Посредникъте търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. В този смисълзадълженията напосредника в същинския договор за посредничество са свързване на страните, съпътствано от необходимите технически действия, за да се осъществи това свързване.В действителност, в повечето случаи, посредникъттрябва да изпълняваи допълнителни функции, катопроучване на пазара и предоставянеинформация на възложителя и консултиране.Необходимо е да имате предвид, че наименованието на един договор не е определящо, а е необходимо да се търси действителнатаволя на страните и естеството на извършените услуги.
Във връзка със задълженията на физическото лицеза закупува резервни части и дазакупи в САЩ автомобил, оказваните услуги могат да съдържат и елемент намаркетингово проучване и консултиране на възложителя.
Следователно, ако изплащаните от дружеството доходи са за услуги, които попадат в обхватана цитираната дефиниция по т. 9 от § 1 на ДР на ЗКПО, и се изплащат на чуждестранно физическо лице, същите подлежат на облаганес окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ. и за дружеството Ви ще възникне задължение да подава декларация по чл. 55 от закона. Съгласночл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛза доходите по чл. 37, ал. 1, т. 7окончателния данък се определя с данъчна ставка 10 на сто върху брутната сума на начислените/изплатени доходи. Предвид нормата начл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ, при изплащане на доходи на лице, което е местно за държава, с която РБългария има сключена СИДДО, данъка се удържа и внася от предприятието платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.
В случаи, че за целите напревоза на закупените стокидо пристанището, дружеството Ви закупи автомобил, разходите за експлоатация на същия, следва да се отчитат при спазване изискванията на счетоводното законодателство.
Уведомяваме Ви, че Националната агенция за приходи не е компетентна да изрази становище относнонай-правилния начин за организиране на счетоводната отчетност при условие, че дружеството Виразкрие борса за продажба на стоки втора употреба и същите няма да напускат САЩ. Компетентенорган е , Дирекция ” Данъчна политика” , Отдел „Счетоводна практика”.
По отношение тази дейност на дружеството Ви,следвада се направи преценканалице ли е място на стопанска дейност в САЩсъгласно разпоредбите насключената между РБългария и САЩспогодба и респ. законодателството на САЩ . В случай, чете изискватда бъде регистрирано място на стопанска дейност в САЩ, то реализацията и разчитането на тази дейност ще бъде съгласно изискванията назаконодателството на САЩ.
По см. наЗКПО местно юридическо лице, независимо, че имарегистрирано място на стопанска дейност в друга държава елице, учредено съгласнобългарското законодателство и вписано в български регистър / чл. 3 от закона /. Общото правило, дефинирано в чл. 3, ал. 2 от ЗКПО изисква местните юридически лица да се облагат с данъциза печалбите и доходитеси от източници в Република България и в чужбина.
Изискваниятана българското законодателство относнооблагането на място на стопанска дейност, регистрирано
отбългарско юридическо лице извън
територията на страната се съдържат в глава ІІІМеждународно облагане от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар