извършване на корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС при кражба на стока, предмет на договор за лизинг.

2_1277/16.12.2015
ЗДДС, чл.79, ал.6
ОТНОСНО: извършване на корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС при кражба на стока, предмет на договор за лизинг.
В Дирекция ОДОП Варна е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № .2015г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
На 20.08.2013год. сте сключили като ФЛ договор за финансов лизинг за покупката на автомобил втора употреба с „.. Ауто Лизинг“ ЕООД. След заплащане на половината от лизинговите вноски по погасителния план, с включен ДДС, автомобилът-предмет на договора е откраднат. Автомобилът има застраховка „пълно автокаско“, в която е включено и застрахователно обещетение при кражба в полза на „…. Ауто Лизинг“ ЕООД. Посочвате, че в общите условия на лизинговия договор има клауза, според която при настъпване на щета и изплащане на застрахователно обещетение, ако сумата покрие всички разходи на лизингодателя, включително и корекция на ползвания данъчен кредит за откраднатия автомобил, лизингодателя ще обещети с остатъка от сумата лизингополучателя.
Лизингодателят иска от Вас заплащане на цялата сума на ДДС, начислен върху цялата стойност на автомобила, предмет на лизинговия договор, с аргумента, че е направена корекция на данъчния кредит, съгласно чл.79, ал.6 от ЗДДС.
Поставяте следните въпроси:
Трябва ли да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит при кражба на предмета на лизинговия договор и кой следва да заплати целия ДДС?
Правилно ли е лизингодателят едностранно да твърди, че лизингополучателят следва да заплати целия начислен ДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС) изразяваме следното становище:
По силата на чл. 342, ал. 3 от ТЗ лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичането на срока му, като до този момент стоката се счита собственост на лизингодателя. В тази връзка на основание чл.79, ал.3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, корекция на ползвания данъчен кредит се извършва по реда на чл.79, ал.6 от ЗДДС. Съгласно чл.79, ал.4 от ЗДДС, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол, който се отразява в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период.
Предвид гореизложеното, при кражба на автомобил, за който са изплатени част от вноските и собствеността не е прехвърлена на лизингополучателя, корекция по реда на чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.3 от ЗДДС за приспаднатия при закупуването данъчен кредит следва да се извърши от лизингодателя, доколкото към момента на щетата, автомобилът все още е собственост на лизингодателя и той е ползвал правото на данъчен кредит при закупуването му. В този смисъл е и становище на Изпълнителния директор на НАП, с изх.№ 24-34-3/29.04.2010г., което може да намерите на официалната страница на НАП /www.nap.bg/.
По отношение на въпроса, правилно ли е лизингодателят да претендира от Вас заплащането на дължимия в резултат на корекцията ДДС, Ви уведомяваме, че въпросът е свързан със сключения от Вас договор за финансов лизинг и касае гражданско-правните отношения между страните по договора, поради което становище не можем да изразим.

Оценете статията

Вашият коментар