извършване на транспортни услуги с получател – лице от трета държава

ОТНОСНО: извършване на транспортни услуги с получател – лице от трета държава
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……….. свх. № … от 15.11.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата извършва транспортни услуги. Издават се фактури на турски фирми за извършен транспорт: България – Турция, Турция – България. Фирмата не начислява ДДС на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС. За целите на ускореното възстановяване тази доставка се приравнява на такава с 0 % ДДС.
Поставен е следният въпрос:
Когато се извършва транспорт България – трета страна и трета страна-България и получател по доставката е турска фирма, в коя колона на дневника за продажби следва да се отрази фактурата – колона 22 или колона 23 и съответно в коя клетка на справката-декларация – клетка 17 или клетка 18.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл.22, ал.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.
По смисъла на чл.21, ал.2 от закона, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Предвид гореизложеното, при извършеният от Вас транспорт – България-трета страна и обратно и получател турска фирма, Вие осъществявате доставка на услуга по чл.21, ал.2 от ЗДДС и същата е с място на изпълнение там където е установен получателят, а именно – Турция.
Във връзка с декларирането в дневника за продажби и справката-декларация следва да се съобрази следното:
В колона 22 на дневника за продажби се посочва данъчната основа на доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
В настоящия случай горната хипотеза не е налице, тъй като Вие осъществявате доставка на услуга по чл.21, ал.2 от закона, но тя е с място на изпълнение на територията на трета държава – получател е лице от Турция.
В този смисъл, Вие следва да посочите тази доставка в колона 23 на дневника за продажби. Там се декларира данъчната основа на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително ДО на доставките при условията надистанционни продажби с МИ на територията на друга държава членка.
По смисъла на чл.69, ал.2 от ЗДДС, за целите на правото на приспадане на данъчен кредит, за облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната;
В кл.17 на СД се декларират доставките по чл.21, ал.2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на друга държава членка. В настоящия случай тази хипотеза не е налице.
В кл.18 на СД се декларират доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС. Това са доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната. Именно тази хипотезае налице във Вашия случай.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки на ЕС (Директива 2004/38/ЕО)

Изх. № 24-39-12Дата: 02.03.2018 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент (ЕС) № 1231/2010, чл. 1. ОТНОСНО: прилагане

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 265

Изх. № М-26-И-104Дата: 22.10.2019 год.ДР на ЗДДС, §1, т. 84 ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите

ЗДДС, чл.131, aл. 1,ППЗДДС, чл.83, aл. 3

Изх. № 53-00-4530.03. 2016 г. чл. 131, ал. 1 от ЗДДС чл. 83, ал. 3 от ППЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило