извършване на тримесечна авансова вноска от дружество, което е новоучредено в резултат на преобразуване

Изх. № М-26-П-250
Дата: 16.12.2014 год.
ЗКПО, чл. 87а, ал. 2;
ЗКПО, чл. 118, ал. 1;
ЗКПО, чл. 147, ал. 1.
Относно: извършване на тримесечна авансова вноска от дружество, което е новоучредено в резултат на преобразуване
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. № М-26-П-250/13.12.2014 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
„…. БГ“ ЕООД е учредено на 21.10.2014 г. в резултат на преобразуване по Търговския закон. Във връзка с това поставяте следния въпрос:
Трябва ли новоучреденото дружество да извърши тримесечна авансова вноска по чл. 87а, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в срок до 15.12.2014 г.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:   
Разпоредбата на чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО урежда реда за деклариране на първата авансова тримесечна вноска от новоучредени в резултат на преобразуване дружества. Същата постановява, чеопределените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се декларират с декларация по образец в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
Задължението за извършване на тримесечни авансови вноски от новоучредено в резултат на преобразуване дружество е вменено с разпоредбата на чл. 118, ал. 1 (когато се прилага общият режим за данъчно облагане при преобразуване) и чл. 147, ал. 1 (когато се прилага специфичният режим за данъчно облагане при преобразуване) от ЗКПО.
Сроковете за извършване на тримесечните авансови вноски са определени с разпоредбата на чл. 90, ал. 2 от ЗКПО, където е постановено, че тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
С оглед на обстоятелството, че дружеството е учредено в резултат на преобразуване на 21.10.2014 г., т.е. през четвъртото тримесечие на годината, същото не следва да извършва тримесечна авансова вноска в срок до 15.12.2014 г. на основание чл. 90, ал. 2 от ЗКПО.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.55, aл. 1,ЗДДС, чл.25, aл. 2

Изх. № 23-30-1316.03.2016 г.чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, чл. 25, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Ш“ ЕООД действа в качеството

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5Дата: 18.11.2019 год. ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 81, ал. 2; Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО:

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 20-00-317/11.08.2016 г.ЗДДС- чл.112, ал.1; чл.114, ал.6; чл.114, ал.10; чл.121, ал.1;ППЗДДС- чл.78, ал.10ДОПК-чл.38; чл.171, ал.1; чл.171, ал.2ЗСч- чл.13В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …

ЗДДС, чл.67

1_94-Л-1/27.08.2009 г. чл. 67от ЗДДС По повод на Ваше писмено запитванепостъпило в Дирекция „ОУИ” -…., изразяваме следното принципно становище: В запитването не сте представили никакви

ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70

2_2142/06.08.2008г.ЗДДС чл.68, 69 и 70 от ЗДДС.Във Ваше писмено запитване, заведено в Дирекция ”ОУИ”…………… при ЦУ на НАП с вх.№……………… e поставен въпроса ще бъде