извършване на услуги по обработка и продажба на стоки за Европейска държава и третирането па тези доставки по ЗДДС

Изх. № 24-33-150
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: извършване на услуги по обработка и продажба на стоки за Европейска държава и третирането па тези доставки по ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-150/08.03.2007 г.,Ви уведомява следното:
Българската фирма извършва услуга блиндиране на стрипс, което е физикомеханично смесване на определени компоненти с последващо третиране -специална обработка и опаковане. Възложител на тази услуга е /чуждестранна/ фирма, регистрирана по ДДС в своята държава. /Чуждестранната/ фирма предоставя 80 % от суровината, а останалите 20 % купува от българската фирма. До момента на извършване на услугата, /чуждестранната/ фирма е собственик на суровината. Стоката, получена от фирмата от …………… и закупената на територията на страната се обработват, след което се изпращат – от /чуждестранната/ фирма или от българската /от името и за сметка на италианската/, за държава членка на Европейския съюз или за Украйна.
Поставени са въпроси за прилагането на ЗДДС при тази фактическа обстановка.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
При извършване на услуга на …………… фирма по предоставени от нея материали:
По смисъла на чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, не е вътреобщностно придобиване получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява на територията на страната, при условие че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава членка.
Съгласно чл.123, ал.2 от ЗДДС. всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл.13, ал.4, т.8 с определена форма и реквизити в ППЗДДС.
При извършване па работа по движими вещи, мястото на изпълнение се определя предвид разпоредбите на чл.21, ал.2, т.З, буква „в“ от ЗДДС, а именно – мястото, където фактически се извършва услугата, нри оценка, експертиза или работа по движима вещ.
В ЗДДС има специални разпоредби, когато получателя по тази доставка е лице, регистрирано по ДДС в друга държава членка.
Съгласно чл.24, ал.З от ЗДДС /изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г./, мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка, експертиза или работа върху движими вещи е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата;
2. след приключване на оценката, експертизата или работата стоките са изпратени или транспортирани извън територията на държавата членка, където фактически е извършена оценката, експертизата или работата.
За удостоверяване на обстоятелствата по чл.24, ал.З. т.2 от закона, доставчикът следва да разполага с документи, посочени в ППЗДДС.
1 Гореизложените разпоредби на ЗДДС са приложими, когато се получават материали от чуждестранното лице-италианската фирма и тя е получател по услугата по „блиндиране на стрипс“. Доставката на услугата по чл.24, ал.З от ЗДДС /блиндиране на стрипс/ се посочва във VIES декларацията за съответния данъчен период.
Продажба на стока от българската фирма на италианска фирма на територията па страната:
Предвид изложеното в писменото запитване – продажба на суровина от българската фирма /извършваща обработката/ на италианската фирма, следва да се има предвид следното: По смисъла на чл.17, ал.2 от ЗДДС, това е доставка с място на изпълнение на територията на страната, която съгласно разпоредбите на чл.12. ал.1 от закона е облагаема със ставка 20 % предвид чл.66, ал.1, т. 1 от ЗДДС. В този смисъл, българската фирма следва да документира тази продажба с фактура по чл.114, ал.1 от ЗДДС и начисли 20 % ставка на данъка.При получени стоки и услуги, с които българската фирма ще осъществи облагаеми
доставки ще е налице право на приспадане на данъчен кредит предвид разпоредбите на
чл.69 и чл.70 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за продължително пребиваване в Република България

ОТНОСНО:Здравно осигуряване на чужд гражданин, който има разрешение за продължително пребиваване в Република БългарияУважаема госпожо,В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция «ОУИ»,

Писмо с Изх. №20-00-104; 21.05.2018 г.;

Изх. №20-00-10421.05.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-104/05.04.2018 г., относно прилагане на разпоредбите на Закона

назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия одорот във връзка със задължителната регистрации по чл.96, ал.1

Изх. № 04-19-1012Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия

aabed